TBU Publications
Repository of TBU Publications

Possibility of using tannery waste for biodiesel production

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Possibility of using tannery waste for biodiesel production en
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Uhlířová, Michaela
dc.contributor.author Fürst, Tomáš
dc.relation.ispartof Journal of the American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 104
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 177
dc.citation.epage 182
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.relation.uri http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp
dc.subject bionafta cs
dc.subject koželužské odpadní tuky cs
dc.subject rafinační tavení cs
dc.subject methanolýza cs
dc.subject organická báze cs
dc.subject Biodiesel en
dc.subject tannery waste fats en
dc.subject refining melting en
dc.subject methanolysis en
dc.subject organic base en
dc.description.abstract Odpadní tuk produkovaný koželužnami během procesů, při nichž se surová kůže mění na useň, představuje velmi důležitou vstupní surovinu pro produkci bionafty. V laboratorních a poloprovozních podmínkách byly připraveny vzorky bionafty z odpadních koželužských tuků a byly provedeny příslušné analýzy. Proces výroby bionafty má tři fáze: 1) zonální rafinační tavení vstupní suroviny (separace tuku od nežádoucích komponent), 2) methanolýza katalyzovaná organickou bází a 3) separace glycerinové vrstvy. V prezentovaném příspěvku je představen matematický model zonálního rafinačního tavení a rovněž výsledky analýz produktů zonálního tavení a methanolýzy. Inovačním přístupem je použití organických bází (tetramethylammonium hydroxid, n-butylamin, cyklohexylamin apod.). Jejich použití umožňuje, kromě značných úspor výrobních nákladů, produkovat vysoce kvalitní bionaftu a glycerin s prakticky nulovým obsahem popela. Dále výsledná směs methylesterů obsahuje zbytkové aminy, které fungují jako stabilizátory,a po methanolýze mohou být tyto aminy částečně recyklovány. cs
dc.description.abstract Waste fat produced by tanneries during the processes in which raw hide is transformed into leather represents a very important raw material for biodiesel production. Under laboratory and pilot-scale conditions, biodiesel samples were prepared from waste tannery fat and required analyses were carried out. The process of biodiesel production has three stages: 1) refining melting of the raw material (separation of fats from other undesirable components), 2) organic base-catalyzed methanolysis and 3) separation of glycerin layer. The mathematical model of zonal refining melting is presented in this paper as well as the results of the refining and methanolysis product analyses. The use of organic bases (tetramethylammonium hydroxide, n-butylamine, cyclohexylamine, etc.) is innovative. It enables us, in addition to considerable financial benefits, to produce a high quality biodiesel and glycerin containing practically no ash. Further, it contains a residual amine that works as a stabilizer, and after methanolysis the amine can be partially recycled. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000697
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/09:63507886!RIV10-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43859403
utb.identifier.scopus 2-s2.0-66449137535
utb.identifier.wok 000265861700003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Uhlířová, Michaela
Find Full text

Files in this item

Show simple item record