TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biodegradace polyvinylalkoholu za přítomnosti pyrrolochinolinchinonu a specifických substrátů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biodegradace polyvinylalkoholu za přítomnosti pyrrolochinolinchinonu a specifických substrátů cs
dc.title Biodegradation of polyvinyl alcohol in presence of pyrroloquinoline quinone and specific substrates en
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Růžička, Jan
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 5-6
dc.citation.spage 9
dc.citation.epage 13
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject polyvinilalkohol cs
dc.subject pyrrolochinolinchinon cs
dc.subject aktivovaný kal cs
dc.subject vodné aerobní prostředí Biodegradace cs
dc.subject polyvinilalkohol cs
dc.subject pyrrolochinolinchinon cs
dc.subject aktivovaný kal cs
dc.subject vodné aerobní prostředí cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject poly(vinyl alcohol) en
dc.subject pyrroloquinoline quinone en
dc.subject active sludge en
dc.subject aqua aerobic conditions en
dc.description.abstract Práce popisuje mikrobiální rozklad polyvinylalkoholu (PVA) za přítomnosti přírodního škrobu, bílkovinného hydrolyzátu Hykol E, glycerolu, sekundárních alkoholů a také pyrrolochinolinchinonu (PQQ). Přídavek samotného PQQ nevedl ke zkrácení lagové fáze při rozkladu PVA. Při přídavku směsi sekundárních alkoholů k PVA došlo ke snížení stupně jeho mikrobiální rozložitelnosti. Samotná přísada glycerolu nebo Hykolu E neměla výrazný pozitivní efekt na rozklad PVA, při současném dávkování těchto komponent však došlo ke zkrácení lagové fáze rozkladu PVA a zvýšení limitní hodnoty BSKPVA. Škrob měl překvapivě negativní efekt na rozklad PVA. S adaptovanou mikrobiální suspensí bylo pozorováno, že za přítomnosti samotného 2,4-pentadiolu nebo Hykolu E docházelo k výraznému zpomalení biologického rozkladu PVA, za současné přítomnosti těchto látek byla však při jejich určitém poměru zaznamenána dvojnásobná rychlost degradace PVA cs
dc.description.abstract The work describes microbial degradation of polyvinyl alcohol (PVA) in the presence of natural starch, protein hydrolysate Hykol E, glycerol, secondary alcohols and pyrroloquinoline quinone (PQQ). It was a found that addition of PQQ alone did not lead to a shortened lag phase in PVA degradation. When a mixture of secondary alcohols was added to PVA, degree of its microbial degradability decreased. Sole addition of glycerol or Hykol E displayed no marked positive effect on degradation of the PVA but when these components were added together, in PVA degradation a lag phase appeared and an increased limit level of BODPVA. The starch had a surprisingly negative effect on PVA degradation. With adapted microbial suspension it was further found that if 2,4-pentanediol or Hykol E were present alone, biodegradation of PVA exhibited marked slowdown, if these substances were present together in a certain ratio, an almost twofold degradation rate of PVA was recorded. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000646
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504689
utb.identifier.obdid 14555096
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Růžička, Jan
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record