TBU Publications
Repository of TBU Publications

Simulation of adaptive control of continuous stirred tank reactor

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Simulation of adaptive control of continuous stirred tank reactor en
dc.contributor.author Vojtěšek, Jiří
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.relation.ispartof International Journal of Simulation Modelling
dc.identifier.issn 1726-4529 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 133
dc.citation.epage 144
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.identifier.doi 10.2507/IJSIMM08(3)1.129
dc.relation.uri http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2009/text8-3_133-144.pdf
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject polynomiální přístup cs
dc.subject metoda umístění pólů cs
dc.subject průtočný chemický reaktor cs
dc.subject Adaptive Control en
dc.subject Polynomial Approach en
dc.subject Pole-placement Method en
dc.subject Continuous Stirred Tank Reactor en
dc.description.abstract Chemické reaktory jsou často chápány jako nelineární systémy jejíchž řízení pomocí tradičních metod může vyústit v ne příliš vhodné výsledky. Znalost statického a dynamického chování takovéhoto systému je důležitou podmínkou pro návrh vhodného systému řízení. Měření takovýchto charakteristik na reálném zařízení může být nebezpečné nebo příliš nákladné, proto se často využívá simulací na matematickém modelu systému. Statická charakteristika vyústí ve volbu vhodného pracovního bodu a dynamická analýza se používá pro volbu vhodné strategie řízení. Použité adaptivní řízení využívá průběžnou identifikaci a polynomiální syntézu spolu s metodou umístění pólů. cs
dc.description.abstract Chemical reactors are often characterized by highly nonlinear behaviour. In such cases, the use of conventional control strategies where controllers have fixed parameters can result in poor performance. Knowledge about the static and dynamic properties is a necessary condition for the design of a controller. Unfortunately, measurements on the real system are not always feasible. The only way as to how to obtain static and dynamic behaviour of these systems is through the use of simulations, i.e. experiments on their mathematical model. Steady-state analysis shows the behaviour of the system in the steady state, which can help with the choice of the optimal working point, i.e. the appropriate combination of the input variables, which results in maximal production with minimal cost. On the other hand, the dynamic analysis results in the suitable control strategy. The adaptive approach in this work uses the recursive identification and the polynomial synthesis with the pole-placement method. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000644
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/09:63507812!RIV10-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43858784
utb.identifier.scopus 2-s2.0-69949143412
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vojtěšek, Jiří
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record