TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti plastů ve vodním prostředí GC analýzou rovnovážné plynné fáze

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti plastů ve vodním prostředí GC analýzou rovnovážné plynné fáze cs
dc.title Assessing aerobic biodegradability of plastics in aqueous environment by GC-analyzing composition of equilibrium gaseous phase en
dc.contributor.author Dřímal, Pavel
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.relation.ispartof Journal of Polymers and the Environment
dc.identifier.issn 1566-2543 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 309
dc.citation.epage 316
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s10924-006-0024-5
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/3uw37x0r0464567x/
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject aerobní biodegradace cs
dc.subject bilance CO2 cs
dc.subject plasty cs
dc.subject gas chromatography en
dc.subject aerobic biodegradation en
dc.subject CO2 balance en
dc.subject plastics en
dc.description.abstract Byl zpracován matematický model acidobazické rovnováhy CO2 v systému plyn - kapalina umožňující stanovit množství produkovaného CO2 chromatografickou analýzou plynné fáze. Za vytipovaných podmínek byla sledována biologická rozložitelnost modelových vzorků, průběh biorozkladu byl sledován podle produkce CO2 stanovované GC analýzou plynné fáze a standardním "titračním" postupem. Jedná se o "zastupitelné" postupy sledování průběhu aerobního biologického rozkladu látek ve vodním prostředí. cs
dc.description.abstract A mathematical model of acid-basic CO2 equilibrium in a gas - liquid system was worked out, enabling to determine quantity of produced CO2 through chromatographic analysis of gaseous phase. Under appropriate test conditions, biodegradability of model samples was explored. Course of biodegradation was studied through produced CO2 determined by analyzing gaseous phase through GC on the one hand, and through customary "titration" procedure on the other. The procedures in question are "substituting" procedures for observing course of aerobic biodegradation of substances in an aqueous environment. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000639
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504676
utb.identifier.obdid 14555069
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34547672586
utb.identifier.wok 000242286100011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dřímal, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record