TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektroreologické vlastnosti nového mezoporézního materiálu s vodivým polypyrolem v mezoporézní silice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektroreologické vlastnosti nového mezoporézního materiálu s vodivým polypyrolem v mezoporézní silice cs
dc.title Electrorheological properties of new mesoporous material with conducting polypyrrole in mesoporous silica en
dc.contributor.author Cheng, Qilin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Li, Chunzhong
dc.contributor.author Belza, Tomáš
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Microporous and Mesoporous Materials
dc.identifier.issn 1387-1811 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 94
utb.relation.issue 1-3
dc.citation.spage 193
dc.citation.epage 199
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.micromeso.2006.03.039
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181106001314
dc.subject mezoporézní materiál cs
dc.subject MCM-41 cs
dc.subject polypyrol cs
dc.subject elektroreologická kapalina cs
dc.subject dielektrické vlastnosti cs
dc.subject Mesoporous material en
dc.subject MCM-41 en
dc.subject polypyrrole en
dc.subject electrorheological fluid en
dc.subject dielectric properties en
dc.description.abstract V této práci byl syntetizován nový mezoporézní material obsahující polovodivý polypyrol (PPy) v pórech mezoporézní siliky (MCM-41), který se používal jako dispergovaná fáze elektroreologických (ER) kapalin. Byly studovány reologické a dielektrické vlastnosti suspenzí na bázi PPy-MCM-41 se závěrem, že vykazují lepší ER chování než bez PPy. Navíc dielektrická spectra ukazují, že zabudovaný PPy zvyšuje mezifázovou polarizovatelnost mezoporézního materiálu a indukuje vyšší ER efekt. cs
dc.description.abstract In this study, a new mesoporous material with semiconducting polypyrrole (PPy) encapsulated in the channels of mesoporous silica (MCM-41) was synthesized and used as dispersed phase for electrorheological (ER) fluids. Rheological and dielectric properties of PPy-MCM-41 based suspensions were investigated with the conclusion that PPy-MCM-41 fluid exhibits better ER behavior than that without PPy. Furthermore, the dielectric spectra indicate that encapsulated PPy increases the interfacial polarizability of mesoporous material and induces a higher ER effect. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000604
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504628
utb.identifier.obdid 14554846
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33746934148
utb.identifier.wok 000240279200025
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Cheng, Qilin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Belza, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record