TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizace a aautomatické řízení technologie recyklace chrómu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Optimalizace a aautomatické řízení technologie recyklace chrómu cs
dc.title Optimization and automatic control for chromium recycling technology en
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Information Science and Applications
dc.identifier.issn 1790-0832 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 1999
dc.citation.epage 2002
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Hellenic Naval Academy en
dc.subject recyklace kožeděllného odpadu enzymatický hydrolýza cs
dc.subject DDE obsluha cs
dc.subject reálný čas cs
dc.subject řízení procesů cs
dc.subject mikropočítač technika cs
dc.subject algoritmy řízení cs
dc.subject Leather Tanned waste recycling Enzymatic hydrolysis en
dc.subject DDE server en
dc.subject real-time en
dc.subject process control en
dc.subject microcomputer's technique en
dc.subject control algorithms. en
dc.description.abstract Byl sestaven matematický model pro recyklační proces a návrh laboratorního vybavení pro komplexní recyklaci chromitých tekutých a pevných odpadů z koželužského průmyslu. Pro tento recyklační proces bylo sestaveno laboratorní zařízení připojené k počítačovému řídicímu systému. Byl definován algoritmus řízení uzavřené recyklační technologie se zřetelem na optimální spotřebu elektrické energie a vodných alkalických roztoků. Po přestěhování Institutu řízení procesů a aplikované informatiky do nových prostor bylo možné rekonstruovat uvedené laboratorní vybavení pro recyklaci kožedělných odpadů ve smyslu pořízení nového technologického zařízení - kalolisu - a zcela nového přístupu k měření a řízení recyklačního okruhu. Byly pořízeny prvky měřicího a řídicího systému, umožňující sestavení nového, hierarchicky uspořádaného počítačového systému s využitím nejmodernějších automatizačních prvků. Pro tento systém bylo sestaveno programové vybavení běžící real-timových podmínkách umožňující řízení celého technologického zařízení cs
dc.description.abstract This paper describes a proposed comprehensive computer controlling and displaying system for a recycling technological process of both liquid and solid wastes from the tanning industry. The chromium tannery wastes are potential dangerous for the environment. As an experimental laboratory model were built in the Department of Automatic Control Faculty of Technology Tomas Bata University in Zlín an apparatus fully equipped with sensors and actuators. Monitoring and control system was tested on the real equipment with using computer with an industrial card Advantech PCL - 812/812PG and displaying software by Wonderware InTouch. The software of the control system is created in the real time with idea of optimal technology en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000499
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504175
utb.identifier.obdid 14053618
utb.identifier.scopus 2-s2.0-24344494459
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International