TBU Publications
Repository of TBU Publications

Porovnání samoorganizujícího se migračního algoritmu se simulovaným žíháním a diferenciální evolucí pro automatické nastavování křívek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Porovnání samoorganizujícího se migračního algoritmu se simulovaným žíháním a diferenciální evolucí pro automatické nastavování křívek cs
dc.title Comparison of an self-organizing migration algorithm with simulated annealing and differential evolution for automated waveform tuning en
dc.contributor.author Nolle, Lars
dc.contributor.author Zelinka, Ivan
dc.contributor.author Hopgood, Adrian
dc.contributor.author Goodyear, A.
dc.relation.ispartof Advances in Engineering Software
dc.identifier.issn 0965-9978 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 36
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 645
dc.citation.epage 653
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.advengsoft.2005.03.012
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096599780500058X
dc.subject Langmuir sonda cs
dc.subject aktivní kompenzace cs
dc.subject RF plazma cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject simulované žíhání cs
dc.subject diferenciální evoluce cs
dc.subject samoorganizující se migrační algoritmus cs
dc.subject Langmuir probes en
dc.subject Active compensation en
dc.subject RF plasma en
dc.subject Optimization en
dc.subject Simulated annealing en
dc.subject Differential evolution en
dc.subject Self organising migration algorithm en
dc.description.abstract V tomto článku je porovnáváno chování SOMA, nového stochastického optimalizačního algorimu, se simulovaným žíháním a diferenciální evolucí pro inženýrské aplikace. Tato aplikace je automatickou dedukcí 14 Fourierových členů v radiofrekvenční křivce k nastavení Langmuirovy sondy. Langmuirova sondy jsou diagnostické nástroje používané k určení iontové hustoty a distribuce elektronové energie v plasmových procesech. RF plasmy jsou inherenetní nelineární a mnohy harmonických může být vygenerováno v plasme. RF komponenty napříč iontovým pláštěm okolo sondy zkreslí měření. Pro zlepšení kvality měření, jsou tyto RF komponenty odstraněny aktivní kompenzační metodou. V tomto výzkumu, bylo dosaženo použitím RF signálu na hrot sondy, že souhlasilo oboje, jak fáze tak amplituda RF signálu generované z plasmy. Zde bylo použito 7 harmonických ke generování křivky aplikované na hrot. Proto 14 interaktivních parametrů (7 fází a 7 amplitud) bylo upravováno online. V předchozí studii simulované žíhaní a diferenciální evoluce byly aplikovány úspěšně na tento problém a tak byly vybrány k porovnání s chováním SOMA. V této aplikační doméně, SOMA byla shledána jako překonatel simulovaného žíhání a diferenciální evoluce. cs
dc.description.abstract In this article, the performance of a self-organizing migration algorithm (SOMA), a new stochastic optimization algorithm, has been compared with simulated annealing (SA) and differential evolution (DE) for an engineering application. This application is the automated deduction of 14 Fourier terms in a radio-frequency (RF) waveform to tune a Langmuir probe. Langmuir probes are diagnostic tools used to determine the ion density and the electron energy distribution in plasma processes. RF plasmas are inherently non-linear, and many harmonics of the driving fundamental can be generated in the plasma. RF components across the ion sheath formed around the probe distort the measurements made. To improve the quality of the measurements, these RF components can be removed by an active-compensation method. In this research, this was achieved by applying an RF signal to the probe tip that matches both the phase and amplitude of the RF signal generated from the plasma. Here, seven harmonics are used to generate the waveform applied to the probe tip. Therefore, 14 mutually interacting parameters (seven phases and seven amplitudes) had to be tuned on-line. In previous work SA and DE were applied successfully to this problem, and hence were chosen to be compared with the performance of SOMA. In this application domain, SOMA was found to outperform SA and DE. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000497
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504126
utb.identifier.obdid 14053560
utb.identifier.scopus 2-s2.0-21244475901
utb.identifier.wok 000231443400001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zelinka, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record