TBU Publications
Repository of TBU Publications

Anizotropické určování rozměrů zrna pomocí počítačové simulace a w-s diagram

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Anizotropické určování rozměrů zrna pomocí počítačové simulace a w-s diagram cs
dc.title Anisotropic grain size estimation using computer simulations and w-s diagram en
dc.contributor.author Ponížil, Petr
dc.contributor.author Procházka, Jaroslav
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Saxl, Ivan
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Computers
dc.identifier.issn 1109-2750 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 4
utb.relation.issue 7
dc.citation.spage 8
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Montclair State University en
dc.relation.uri http://www.wseas.us/e-library/conferences/2005athens/cscc/papers/497-665.pdf
dc.subject určování velikosti zrna cs
dc.subject anizotropické materiály cs
dc.subject tesselace cs
dc.subject počítačová simulace cs
dc.subject w-s diagram cs
dc.subject Grain size estimation en
dc.subject anisotropic material en
dc.subject tessellation en
dc.subject computer simulations en
dc.subject w-s diagram en
dc.description.abstract V práci je prezentována metoda umožňující odhad velikosti zrna anizotropních polykrystalických materiálů z planárních a lineárních výseků ve směru hlavních anizotropních os. Odvozené vztahy byly testovány na anizotropním materiálu připraveném vytlačováním z tablet. Vlastnosti jejich planárních a lineárních částí byly známy a byl měřen také objem zrn pro umožnění porovnání s teoretickým výpočtem. Postup doporučovaný normou ASTM E 312 je diskutován a výsledky jsou porovnány s výsledky získanými výpočtem metodou w-s diagramu. cs
dc.description.abstract A method for the grain size estimation of an anisotropic polycrystalline material from planar and linear sections in the main anisotropy directions is suggested. The derived formulae were tested on an anisotropic material represented by compression-moulded pellets. Properties of its planar and linear sections were known and also the grain volume was measured for comparison with computed values. The approach recommended by the ASTM E 312 Standards is discussed and its results are compared with those ones obtained by means of the w-s diagram constructed by computer simulations of various 3D grain structures. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000473
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503934
utb.identifier.obdid 14053228
utb.identifier.scopus 2-s2.0-22944470223
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Ponížil, Petr
utb.contributor.internalauthor Procházka, Jaroslav
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International