TBU Publications
Repository of TBU Publications

PVT a reologická měření: Korekce vztahu volný objem - viskozita

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title PVT a reologická měření: Korekce vztahu volný objem - viskozita cs
dc.title On PVT and Rheological Measurment of Polymer Melts: Correction of Hole Fraction - Viscosity Relationship en
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author Boldizar, Antal
dc.relation.ispartof International Polymer Processing
dc.identifier.issn 0930-777X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 10
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 286
dc.citation.epage 295
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG en
dc.identifier.doi 10.3139/217.1890
dc.relation.uri http://www.hanser-elibrary.com/doi/abs/10.3139/217.1890
dc.subject PVT diagramy cs
dc.subject reologie cs
dc.subject polymerní taveniny cs
dc.subject tlakové závislosti viskozity cs
dc.subject teplotní závislosti viskozity cs
dc.subject PVT diagrams en
dc.subject rheology en
dc.subject polymer melts en
dc.subject pressure dependent viscosity en
dc.subject temperature dependent viscosity en
dc.description.abstract Byl zkoumán vztah mezi PVT a reologickými měřeními několika polymerních tavenin # polyetylénu, polypropylene, polystyrene, polymetylmetakrylátu a polykarbonátu. Tlakové a teplotní závislosti viskozitního chování určené pomocí rotačního a modifikovaného kapilárního reometru byly fitovány Carreau-Yaskudovým modelem. PVT data byly analyzovány pomocí stavové rovnice Simha-Somcynského. Termodynamické parametry této rovnice pak byly spojeny s daty viskozitními při konstantním napětí (experimentální) a při nulovém napětí (extrapolované). Pro spojení bylo využito modifikovaného Doolittlova vztahu. Modifikace se ukázala jako vhodný nástroj pro linearizaci PVT a reologických dat. cs
dc.description.abstract The relation between PVT and rheological measurements of several polymer melts including polyethylenes, polypropylene, polystyrene, poly(methyl methacrylate), and polycarbonate has been taken into investigation. Pressure-temperature dependent viscosities, determined on rotational and backpressure-modified capillary rheometers, were fitted through the Carreau-Yasuda model. PVT data was analyzed by the help of the Simha-Somcynsky equation of state (SS EOS). The thermodynamical parameters of the SS EOS were connected to constant-stress viscosity (experimental) and zero-shear viscosity (extrapolated). The Doolittle relationship was modified into the form of . The relation was employed and tested for the data evaluation. It proved to be a good tool for linearization of PVT and rheological data. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000438
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503789
utb.identifier.obdid 14053037
utb.identifier.scopus 2-s2.0-26444507870
utb.identifier.wok 000232192300008
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record