TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kompatibilizace PS/EPDM blendu pomocí extruze za přítomnosti ultrazvuku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kompatibilizace PS/EPDM blendu pomocí extruze za přítomnosti ultrazvuku cs
dc.title In Situ Compatibilization of PS/EPDM Blends during Ultrasonic Extrusion en
dc.contributor.author Li, Jiang
dc.contributor.author Guo, Shaoyun
dc.contributor.author Slezák, Radek
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.relation.ispartof Macromolecular chemistry and Physics
dc.identifier.issn 1022-1352 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 206
utb.relation.issue 24
dc.citation.spage 2429
dc.citation.epage 2439
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.identifier.doi 10.1002/macp.200500311
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.200500311/abstract
dc.subject ozáření ultrazvukem cs
dc.subject blend cs
dc.subject kompatibilizace cs
dc.subject viskoelastické vlastnosti cs
dc.subject mezifázové napětí cs
dc.subject ultrasonic radiation en
dc.subject blend en
dc.subject compatibilization en
dc.subject viscoelastic properties en
dc.subject interfacial tension en
dc.description.abstract Tato práce se zabývá novým způsobem kompatibilizace polymerního blendu PS/EPDM při kterém se využívá ultrazvuku ke snížení mezifázového napětí. Speciální pozornost byla věnována efektu ultrazvuku na mechanické vlastnosti, morfologii a reologické chování blendu. Testování mechanických vlastností prokázalo, že rázová houževnatost PS/EPDM blendu zprvu roste s rostoucí intenzitou ultrazvuku, což může být přičítáno zlepšené interakci obou složek. Při velmi vysokých intenzitách však byl pozorován pokles rázové houževnatosti způsobený pravděpodobně převládnutím degradačního mechanismu. Komplexní viskosita blendu po ozáření vzrostla, avšak byl zjištěn její pokles v případě dlouhých ozařovacích časů a vysokých intenzit ultrazvuku. Skenovací elektronová mikroskopie prokázala zmenšení EPDM domén v PS matrici po ozáření a tím i příznivý vliv ultrazvukového záření na kompatibilitu blendu. cs
dc.description.abstract This paper presents a novel compatibilization method, where ultrasonic oscillations are applied onto PS/EPDM blends during extrusion in order to improve their interfacial adhesion. Emphasis was given on the effect of the ultrasonic radiation on mechanical properties, phase morphology and rheological response of the blend. As mechanical tests revealed, impact-strength of the PS/EPDM rises at first with increasing ultrasonic intensity indicating improved interactions between both phases. However, slight decrease of blend#s toughness was observed at very high ultrasonic intensity, indicating prevail of degradation process over compatibilization effect. Complex viscosity of the irradiated blend was found to be higher in comparison with the untreated extrudate, but it decreased again with longer time of irradiation and increasing intensity. Concerning phase morphology, SEM analysis showed that ultrasonic oscillations cause size reduction of tough EPDM particles distributed in the brittle PS matrix en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000426
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503771
utb.identifier.obdid 14052938
utb.identifier.scopus 2-s2.0-30144444081
utb.identifier.wok 000234467200002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Slezák, Radek
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
Find Full text

Files in this item

Show simple item record