TBU Publications
Repository of TBU Publications

Možnosti a perspekitva fotovoltaické přeměny v organických materiálech

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Možnosti a perspekitva fotovoltaické přeměny v organických materiálech cs
dc.title Possibilities and perspective of photovoltaic conversion in organic materials en
dc.contributor.author Schauer, František
dc.relation.ispartof Czechoslovak Journal of Physics
dc.identifier.issn 0011-4626 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 53
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 1245
dc.citation.epage 1255
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Fyzikální ústav Akademie věd České republiky cs
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/x722750367p7w468/
dc.subject sluneční články cs
dc.subject molekulární elektronika cs
dc.subject organické polovodiče cs
dc.subject organic photovoltaics en
dc.subject solar cells en
dc.subject molecular electronics en
dc.subject organic semiconductors en
dc.description.abstract Účelem článku je podat současný stav výzkumu solárních článků založených na organických tenkých vrstvách. Po krátkém přehledu historie této oblasti jsou prezentovány hlavní trendy vývoje plastových solárních článků. Hlavní obtíže prolínající se celou oblastí fotovoltaické přeměny v systémech pevných vrstev s organickými polovodiči, které by se měly v budoucnu řešit, jsou pomalý transport nosičů náboje, obtíže při výrobě kontaktů a stabilita vůči okolním vlivům a UV záření. cs
dc.description.abstract The aim of the paper is to give the present state of the art in solar cells based on organic solid-state films. After short outline of the history of the field, the main trends in development of plastic solar cells are presented. The main obstacles, facing the field of photovoltaic conversion in solid films systems with organic semiconductors to be solved in future, are slow transport of charge-carriers, difficulties in contacts forming and stability towards ambient and UV radiation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000383
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502702
utb.identifier.obdid 12052477
utb.identifier.scopus 2-s2.0-3543102040
utb.identifier.wok 000188507200010
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Schauer, František
Find Full text

Files in this item

Show simple item record