TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vytvrzování močovino formaldehydových adhesiv hydrolysátem kolagenního typu v kyselém prostředí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vytvrzování močovino formaldehydových adhesiv hydrolysátem kolagenního typu v kyselém prostředí cs
dc.title Curing of urea- formaldehyde adhesives with collagen type hydrolsates under acid condition en
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Šívarová, Jarmila
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1418-2874 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 76
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 1015
dc.citation.epage 1023
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Akademiai Kiadó en
dc.identifier.doi 10.1023/B:JTAN.0000032286.85251.66
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/gn845573821h22m6/
dc.subject kyselá tužidla cs
dc.subject chromočiněný usňový odpad cs
dc.subject kondensace cs
dc.subject kolagenní hydrolysáty cs
dc.subject dimethylol-močovina cs
dc.subject Acid hardeners en
dc.subject chromed elather waste en
dc.subject condensation en
dc.subject collagen hydrolysates en
dc.subject dimethylol-urea en
dc.description.abstract Kondensace dimethylol močoviny a jejich směsí s močovinou a hydrolysátem chromočiněného usňového odpadu ( hmot. zlomek 0.05), v přítomnosti proměnného množství kyseliny ftalové ( limity hmotnostního zlomku ve směsi 0.01 -0.1) byly studovány technikou TG . V průběhu kondensace samotné dimethylol močoviny a jejich směsí s močovinou vznikají oxymethylenové i methylenové můstky přibližně v poměru 1:1, přítomnost hydrolysátu chromočiněného odpadu redukuje tento poměr přibližně na 2:1. ve prospěch stabilnějších methylenových můstků. Vyšší koncentrace kyseliny ftalové ( nad hmot. zlomek 0.05) vede k tvorbě nového TG úbytku hmotnosti v teplotním intervalu 150-180oC., který má pravděpodobně souvislost s přechodem méně stabilních oxymethylenových na stabilnější methylenové můstky, za odštěpení formaldehydu Oxymethylenové můstky je proto možno považovat za potenciální zdroj formaldehydových emisí vytvrzenými močovino- formaldehydovými adhesními filmy. Hydrolysáty chromočiněného usňového odpadu a vhodná koncentrace kyselého tužidla tedy zřetelně redukují formaldehydové emise vytvrzenými adhesními filmy močovino.- formaldehydového typu. cs
dc.description.abstract Condensation of dimethylol urea and its mixtures with urea or hydrolysate of chrome- tanned leather waste ( mass fraction in mixture 0.05) in presence of variable quantity of phtalic acid, as acid curing agent ( with mass fraction limits 0.01 - 0.1) was studied through TG technique. During condensation of sole dimethylol urea or its mixtures with urea, oxymethylene as well as methylene cross- links are produced at a ratio of approx. 1:1, presence of leather waste hydrolysate reduces this ratio to approx. 2:1 in favour of more stable methylene bridges. Higher concentration of phtalic acid ( above mass fraction 0.05) leads to formation of a new TG mass decrement wave in the 150 -180 oC temperature interval, which probably relates to transition of more unstable oxy-methylene bridges to more stable methylene bridges, with splitting off formadehyde. Oxy-methylene bridges may be regarded as a potential source of formaldehyde emissions by cured urea-formaldehyde adhesive films. Hydrolysates of chrome- tanned leather waste and suitable concentration of acid curing agent distinctly reduces formaldehyde emission from cured urea formaldehyde adhesive films en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000365
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502580
utb.identifier.obdid 12052550
utb.identifier.scopus 2-s2.0-3042757963
utb.identifier.wok 000222091300032
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Šívarová, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record