TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv UV, elektronového a gama záření na reologické vlastnosti LLDPE a LLDPE plněného SCR

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv UV, elektronového a gama záření na reologické vlastnosti LLDPE a LLDPE plněného SCR cs
dc.title The effect of UV light, electron beam and gamma irradiations of the capillary flow properties of LLDPE and LLDPE filled by SCR filler en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Honek, Tomáš
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Xu, Xi
dc.relation.ispartof Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering
dc.identifier.issn 1465-8011 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 33
utb.relation.issue 7
dc.citation.spage 275
dc.citation.epage 278
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Maney Publishing en
dc.subject tokové nestability cs
dc.subject LLDPE cs
dc.subject tavenina cs
dc.subject elektronové záření cs
dc.subject gama paprsky cs
dc.subject UV záření cs
dc.subject spurt flow en
dc.subject LLDPE melt en
dc.subject irradiation en
dc.subject chain scission en
dc.description.abstract Článek zkoumá možnost modifikace tokových vlastností LLDPE účinkem radiačního záření s cílem redukce oblastí nestability toku. Byly použity tři typy zdrojů záření - gama, elektronové a UV. V zásadě se jedná o zavedení skupin obsahujících kyslík do řetězce LLDPE vedoucí k následnému štěpení řetězců bez dalších chemických přísad. Výsledkem je tok nevykazující nestability. Navíc dochází ke zvýšení polarity LDPE, která napomáhá silnější adhezi k polárním plnivům, a tím zlepšení homogenizace kompozitů na bázi polární plnivo-nepolární matrice. cs
dc.description.abstract The rheological properties of LLDPE were modified via irradiation technique in order to reduce or eliminate the unstable region (spurt) of the flow curve. Three different types of irradiation sources (gamma rays, electron beam and UV light) were used to introduce the oxygen containing groups into molecular chains of LLDPE, and consequently attain chains scission without any chemical additives, resulting in smooth flow without any evidence of instability. This was proved by FTIR and contact angle measurements. Further, irradiation treatment should lead to rising polarity of PE, and thus to increased adhesion between the polymer and polar fillers. Therefore, LLDPE filled by sericite-tridymite-cristobalite (STC) was taken under investigation. Although, the viscosity changes were rather negligible, the positive effect was seen during mixing, where torque necessary to disperse powder homogeneously in the polymer melt was dramatically reduced, especially in case of gamma-irradiated samples. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000345
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502493
utb.identifier.obdid 12052456
utb.identifier.scopus 2-s2.0-15244340175
utb.identifier.wok 000228013200002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Honek, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record