TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stabilizace/solidifikace nespalitelného průmyslového odpadu pomocí asfaltových emulsí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Stabilizace/solidifikace nespalitelného průmyslového odpadu pomocí asfaltových emulsí cs
dc.title Stabilization/Solidification of Noncombustible Industrial Waste by Asphalt Emulsions en
dc.contributor.author Šild, Marek
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.relation.ispartof Practice Periodical of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste Management
dc.identifier.issn 1090-025X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 2
dc.citation.epage 6
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Society of Civil Engineers (ASCE) en
dc.identifier.doi 10.1061/(ASCE)1090-025X(2004)8:1(2)
dc.subject průmyslové odpady cs
dc.subject emulse cs
dc.subject stabilizace cs
dc.subject solidifikace cs
dc.subject asfalt cs
dc.subject Industrial wastes en
dc.subject Emulsions en
dc.subject Stabilization en
dc.subject Solidification en
dc.subject asphalts en
dc.description.abstract Byl vypracován postup S/S sypkého odpadu z výroby Ni a Cd elektrod, který představuje nevyužitelný a nespalitelný, nebezpečný odpad. Postup zahrnuje solidifikaci odpadu pomocí anionaktivní pomalu¨štěpné vodné asfaltové emulse s následným vytvořením asfaltového povlaku na povrchu solidifikovaného odpadu pomocí postřiku anionaktivní rychloštěpnou vodnou asfaltovou emulsí. Tento asfaltový povlak představuje sekundární bariéru proti vyluhování polutantů do environmentu. Výsledky testů vyluihovatelnosti vodou (legislativa ČR) i kyselinou octovou (test TCLP, EPA) svědčí o dokonalé stabilizaci daného odpadu. cs
dc.description.abstract A procedure for stabilization/solidification of loose waste from the manufacture of Ni and Cd electrodes, which represents a nonutilizable and noncombustible hazardous waste, has been worked out. The procedure comprises solidifying the waste by means of an anionic slow-setting aqueous-asphalt emulsion with subsequent formation of an asphalt coating on the surface of solidified waste by spraying with an anionic rapid-setting aqueous-asphalt emulsion. This asphalt coating represents a secondary barrier against leaching of pollutants into the environment. Results of leachability test with water (Czech Republic regulations) as well as with acetic acid (toxicity characteristic leaching procedure test, EPA) are evidence of the successful stabilization of given waste. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000325
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502376
utb.identifier.obdid 12052294
utb.identifier.scopus 2-s2.0-0942269638
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Šild, Marek
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record