TBU Publications
Repository of TBU Publications

Objemová a entalpická relaxace a-PMMA, PC a a-SE, vyhodnocení relaxačního objemového modulu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Objemová a entalpická relaxace a-PMMA, PC a a-SE, vyhodnocení relaxačního objemového modulu cs
dc.title Enthalpy and Volume Relaxation of PMMA, PC and a-Se, Evaluation of Aging Bulk Moduli en
dc.contributor.author Říha, Pavel
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Hadač, Jiří
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Kubát, Josef
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Non-Crystalline Solids
dc.identifier.issn 0022-3093 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 344
utb.relation.issue 31
dc.citation.spage 148
dc.citation.epage 157
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jnoncrysol.2004.07.054
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022309304006052
dc.subject strukturní relaxace cs
dc.subject entalpická relaxace cs
dc.subject objemová relaxace cs
dc.subject physical aging en
dc.subject enthalpy relaxation en
dc.subject volume relaxation en
dc.description.abstract Entalpická a objemová relaxace byly měřeny pomocí diferencialní snímací kalorimetrie a rtuťové dilatometrie. U PMMA byly studovány teplotní skoky směrem vzhůru a dolů. Pozornost byla také věnována vlivu rychlosti chlazení a ohřevu na relaxační proces se závěrem, že tento vliv je spojen s odpovídajícím posuvem Tg. Z časové závislosti entalpie, h, a objemu, v, byl sestrojen objemový modul, definovaný jako Ka=(h/v)T a jeho byla zjištěna ca. 2GPa. Tato hodnota zhruba odpovídá inverzní hodnotě kompresibility, kl, v blízkosti Tg. Výsledky měření amorfního seleny podporují předpoklad, že Ka hodnota je blízko 1/ka. Změřená hodnota Ka byla přibližně 5 GPa, v dobré shodě s hodnotami kompresibility z pvT měření. cs
dc.description.abstract Enthalpy, h, and volume, v, relaxation (physical aging) of poly(methyl methacrylate), PMMA, and polycarbonate, PC, were measured using Differential Scanning Calorimetry and mercury-in-glass dilatometry. For PMMA both temperature down-jumps and up-jumps were studied. Attention was paid to the influence of cooling/heating rates on aging process with the result that it is related to the corresponding shift of glass transition temperature, Tg. From the time dependence of enthalpy, h, and volume, v, the aging modulus was defined as Ka = (?h/?v)T, and was found to be ca 2 GPa. This corresponds roughly to the inverse value of the compressibility, ?l, in the vicinity of Tg. The results of the measurements on amorphous selenium supported the notion that Ka assumes values close to 1/?l. The measured Ka values were about 5 GPa, in fair agreement with compressibility data extracted from pvT measurements. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000324
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502365
utb.identifier.obdid 12052510
utb.identifier.scopus 2-s2.0-4944264665
utb.identifier.wok 000224628100006
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Hadač, Jiří
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Kubát, Josef
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record