TBU Publications
Repository of TBU Publications

Inovační linie moderní doby I.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Inovační linie moderní doby I. cs
dc.title Innovative Streams of Modern Times I. en
dc.contributor.author Chwaszcz, Ondřej
dc.relation.ispartof Trendy ekonomiky a managementu
dc.identifier.issn 1802-8527 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 4
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 63
dc.citation.epage 79
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Akademické nakladatelství CERM, s.r.o cs
dc.relation.uri https://trends.fbm.vutbr.cz/index.php/trends/article/view/156/142
dc.subject inovace cs
dc.subject inovační teorie cs
dc.subject radikální inovace cs
dc.subject přířůstkové inovace cs
dc.subject Teece model cs
dc.subject Henderson-Clasrk model cs
dc.subject Abernathy-Utterback model cs
dc.subject innovation en
dc.subject innovation theory en
dc.subject radical innovation en
dc.subject incremental innovation en
dc.subject The Teece model en
dc.subject Henderson-Clark model en
dc.subject Abernathy-Utterback model en
dc.description.abstract Záměr článku Práce analyzuje základní inovační teorie, které ovlivnily chování podniků v dnešní moderní době. Tato analýza vytváří komplexní zpracování dané problematiky a objasňuje situaci způsobem, který je využitelný jak manažery, tak učenci. Zároveň práce formuje základy, z kterých vycházejí nejnovější inovační přístupy. Bez dostatečného pochopení vývoje inovačních teorií je totiž pochopení současných a budoucích inovačních teorií značně omezené a může vést k zavádějícím závěrům. Za aktuální inovační přístupy, které v současné chvíli získávají na pozornosti, autor považuje tzv. open innovation & disruptive innovation. Metodologie/metody Základní metodologie této práce stojí na rozboru jednotlivých inovačních teorií a využití komparativní analýzy. Každá inovační teorie je v textu navíc podložena případovými studiemi. Cíl zkoumání Spojení teorie a praxe vytváří ojedinělý, souhrnný celek. Tato komplexnost práce a zahrnutí všech významných inovačních teorií moderní éry (například Henderson-Clark model,Teece model, Abernathy-Utterback model) je ve své podstatě jedinečným pohledem na problematiku a otevírá dveře pro další rozbor interakce inovací a podniků. Zjištění Prostředí, ve kterém se současné firmy pohybují, se mění stále rychleji. S příchodem globalizace podniky byly donuceny se daleko více věnovat svým obchodním strategiím. Všechny strategie mají za cíl odlišit se od konkurence a prosadit se na trhu ? firmy musí neustále inovovat. Závěry Práce zjistila, že vývoj inovačních teorií se postupem času stále stupňoval. Již existující teorie se stávaly daleko komplexnější a zároveň se v průběhu doby neustále objevovaly zcela nové pojetí inovací. Závěr je takový, že další vývoj inovačních teorií je třeba z velké části stavět na rozboru a aplikaci současného stavu. Zároveň práce prokázala spojitost mezi změnou prostředí a vznikem nového inovačního trendu. cs
dc.description.abstract Purpose of the article This work analyzes the basic theories of innovation that influenced the behaviour of firms in today's modern age. That provides a comprehensive analysis of the issue and explains the situation in a way that is useful for both managers and scholars. The work at the same time forms the foundations, on which are the newest innovations approaches formed. Without sufficient understanding of the development of the innovative, the understanding of the current and future innovative theories is considerably limited and can lead to misleading conclusions. The author considers so called open innovation & disruptive innovation as the current innovative approaches which have received the attention recently. Methodology/methods The basic methodology of this work is based on the analysis of the individual innovative theories using comparative analysis. Each theory is also supported in the text by case studies. Scientific aim The connection of theory and use case studies creates the unusual comprehensive overview. This comprehension and inclusion of all important innovation theories of modern time is in its entirety a unique view of the topic and opens the door for further analysis of innovation and enterprises interaction. Findings This area nowadays deserves an attention, because the environment, which are companies moving is changing more rapidly. Oncoming of globalization businesses were made to pay much more attention to their business strategies. All strategies are intended to differentiate companies from competitors and establish them on the market ? companies have to constantly innovate. Conclusions (limits, implications etc) The work found out that the development of innovative theories intensifies over the time. Existing theories become far more comprehensive and even new ones are evolving. The conclusion is that further development of theories of innovation can be built on the analysis and application of the present state and that the change of environment brings also new approaches. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000315
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/10:63509767!RIV11-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43862926
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chwaszcz, Ondřej
utb.fulltext.affiliation Ing. Ondřej Chwaszcz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Mostní 5139, Zlín, Tel. +420577055296, E-mail: chwaszcz@seznam.cz
utb.fulltext.dates Doručeno redakci: 8.4.2010 Recenzováno: 21.6.2010 Schváleno k publikování: 24.6.2010
utb.fulltext.references Afuah, A. (2009) Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage. 1nd ed. Routledge, 484 pp. Anderson Jr., E.G., Joglekar, N.R. (1996) Modeling the Dynamics of Technological Ramp-Up within Firms. The 14th International Conference of the System Dynamics Society, Cambridge, Massachusetts, USA, 4p., [online] [cit. 2010-02-15] Dostupné z http://www.systemdynamics.org/conferences/1996/proceed/papers/ander024.pdf Caton, H. (1985) The Preindustrial Economics of Adam Smith. The Journal of Economic History. vol. 45, no. 4, pp. 833-853. Choo, C.W., Bontis, N. (2002) The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. 1st ed. Oxford University Press, 774 pp. Deward, R.D., Dutton, J.E. (1986) The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Diamond Jr., A. M. (2004) Schumpeter’s Central Message. Paper Presented at Milan International Schumpeter Society Conference. June 12, 2004, 81p.,[online] [cit. 2010-02-06] Dostupné z http://cba.unomaha.edu/faculty/adiamond/web/diamondpdfs/schumpcent.pdf Empirical Analysis. Management Science. vol. 32, no. 4, pp. 1422-1433. Henderson, R.M., Clark, K.B. (1990) Architectural Innovation: The Reconfiguration Of Existing. Administrative Science Quarterly. vol. 35, no. 1, pp. 9-30. Holman, R. (2002) Mikroekonomie. 1st ed. C.H.Beck, Praha, 591 s. Kaisen, K. (2008) Driving growth by finding your next S-Curve. Whitepaper. [online] [cit. 2009-03-10] Dostupné z http://www.kendoventures.com/art/Finding_Your_Next_S_Curve_Whitepaper_v1_Dec_1_2008.pdf Kaplan, S. (2007) Innovation Lifecycles. [online] [cit. 2010-03-03] Dostupné z http://www.innovationpoint.com/Innovation_Lifecycles.pdf Klaus, V. (2000) Schumpeter po půl století a náš dnešek. Projevy a vystoupení. [online] [cit. 2010-02-01] Dostupné z http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=lM22uOVIIxJD Kostelnikov, V. (2001) Cross-functional team. [online] [cit. 2010-04-01] Dostupné z http://www.1000ventures.com/business_guide/crosscuttings/cross-functional_teams.html Kostelnikov, V. (2001) Radical Innovation versus Incremental Innovation. [online] [cit.2010-03-20] Dostupné z http://www.1000ventures.com/business_guide/innovation_radical_vs_incr.html Lowe, R., Marriott, S. (2006) Enterprise, Entrepreneurship and Innovation: Concepts, Contexts and Commercialisation. 1st ed. ButterworthHeinemann, 472 pp. Millis, M.G. Breakthrough Technologies. Source: NASA Glenn Research Centre. [online] [cit. 2010-3- 17] Dostupné z http://www.nasa.gov/centers/glenn/technology/warp/brakthru.html Popadiuk, S.; Choo, C.W. (2006) Innovation and knowledge creation: How are these concepts related? International Journal of Information Management. vol. 26, no. 4, pp. 302–312. Rensman, M. (1996) Economic Growth and Technological Change in the Long Run. 95 s. [online] [cit. 2010-01-23] Dostupné z http://som.eldoc.ub.rug.nl/FILES/reports/1995-1999/themeC/1996/96C10/96c10.pdf Ritzer, G. Creative destruction. Work in progress [online] [cit. 2010-02-21] Dostupné z http://www.georgeritzer.com/docs/creative%20destruction.pdf Schumpeter, J. A. (1975) Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper and Brothers, 431 pp. Sloane, P. (2006) The Leader´s Guide to Lateral Thinking Skills. Unlocking the creativity and innovation in you and your team. 2nd ed. Kogan Page, 186 pp. Utterback, J.M., Abernathy, W.J. (1975) A dynamic model of process and product innovation. Omega. vol. 3, no.6, pp. 639-656. Von Hippel,E. (1988) The Source of Innovation 1st ed. New York: Oxford University Press, 218 pp., [online] [cit. 2010-02-02]. Dostupné z http://web.mit.edu/evhippel/www/sources.htm. Voyer, R., Ryan, P. (1994) The New Innovators: How Canadians are shaping the knowledge-based economy. 2nd ed. Lorimer, 239 pp. VŠE v Praze (2007) Biografie : Robert M Solow [online] [cit. 2010-01-30] Dostupné z http://ciks.vse.cz/Edice/nobel/Solow/solow.aspx Wonglimpiyarat, J. (2007) Convergence for Innovation. CACCI Journal, vol. 1.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record