TBU Publications
Repository of TBU Publications

An approach to adaptive control of a CSTR

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title An approach to adaptive control of a CSTR en
dc.contributor.author Dostál, Petr
dc.contributor.author Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Bakošová, Monika
dc.relation.ispartof Chemical Papers
dc.identifier.issn 0366-6352 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 58
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 184
dc.citation.epage 190
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Slovenská technická univerzita v Bratislave sk
dc.relation.uri http://www.chempap.org/
dc.subject chemický reaktor cs
dc.subject adaptivní řízení cs
dc.subject polynomiální metoda cs
dc.subject LQ řízení cs
dc.subject Chemical reactor en
dc.subject adaptive control en
dc.subject polynomial method en
dc.subject LQ control en
dc.description.abstract Článek se zabývá spojitým adaptivním řízením průtočného chemického reaktoru s mícháním a chlazením v plášti. Nelineární model reaktoru je aproximován lineárním spojitým modelem s parametry rekurzivně odhadovanými v průběhu řízení. Jsou uvažovány 1DOF I 2DOF konfigurace systému řízení. Výsledné regulátory zajišťují asymptotické sledování referenčního signálu a kompenzaci poruchy. V návrhu je aplikována na polynomiální metoda a technika LQ řízení, která umožňuje penalizaci změn akčního zásahu. Řízení je testováno simulacemi na nelineárním modelu reaktoru. cs
dc.description.abstract The paper deals with continuous-time adaptive control of a continuous stirred tank reactor (CSTR). A nonlinear model of the plant is approximated by an external linear model with recursively estimated parameters. Both, one degree of freedom (1DOF) and two degrees of freedom (2DOF) control system configurations are considered. Resulting controllers ensure internal properness and stability of the control system as well as asymptotic tracking of the step reference and step load disturbance attenuation. The design procedure is based on the polynomial method. An application of the LQ control technique yields a control law penalising the control input changes. The adaptive control is tested by simulation means. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000303
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502301
utb.identifier.obdid 12052661
utb.identifier.scopus 2-s2.0-5644225739
utb.identifier.wok 000223853100007
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dostál, Petr
utb.contributor.internalauthor Bobál, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record