TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stabilization/solidification of waste incinerator salt and ash by asphalt emulsions

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Stabilization/solidification of waste incinerator salt and ash by asphalt emulsions en
dc.title Emulsje asfaltowe w stabilizacji-zestalaniu soli i popiołu z pieca do spopielania odpadów pl
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Šild, Marek
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.relation.ispartof Environment Protection Engineering
dc.identifier.issn 0324-8828 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2002
utb.relation.volume 28
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 129
dc.citation.epage 142
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wroclaw University of Technology en
dc.relation.uri http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW1-0015-0099
dc.subject stabilizace/solidifikace cs
dc.subject nebezpečné odpady cs
dc.subject asfaltové emulze cs
dc.subject vyluhovací testy cs
dc.subject ekoxicita cs
dc.subject stabilization/solidification en
dc.subject hazardous waste en
dc.subject asphalt emulsion en
dc.subject leaching tests en
dc.subject ecotoxicity en
dc.description.abstract A procedure for S/S of salt and ash from a waste incinerator by aqueous asphalt emulsions was developed. The procedure consists of mixing waste with an anionic slow setting emulsion, whereby a partial coating of waste particles with asphalt binder is obtained. The dough-like mixture thus formed is subsequently provided with an asphalt coating by means of spraying with an anionic rapid setting emulsion. The asphalt coating is impermeable and presents a secondary immobilizing barrier effectively preventing any pollutant getting leached by aqueous solutions. Leachability tests performed on specimens of stabilized salt, stabilized ash, and on an asphalt-coated glass body as blank test show very low values of parameters being determined. In addition, the values of these parameters for both wastes and blank test are the same and thus convincingly demonstrate both the efficiency and universal applicability of the elaborated S/S procedure. Ecotoxicity tests indicate the toxicity of both stabilized wastes is reasonably low, as opposed to the very high leachate toxicity of these wastes when untreated. en
dc.description.abstract Opracowano metodę stabilizacji-zestalania soli i popiołu z pieca do spopielania odpadów za pomocą z wodnych emulsji asfaltowych. Metoda ta polega na mieszaniu wymienionych odpadów z anionową, powoli zestalającą się emulsją, dzięki czemu cząsteczki odpadów zostają częściowo pokryte asfaltem. Utworzona w ten sposób ciastowata mieszanina jest następnie pokrywana asfaltem wskutek spryskiwania jej anionową, wolno zestalającą się emulsją. Nieprzepuszczalna warstwa asfaltu stanowi wtórną barierę immobilizacyjną efektywnie zapobiegającą wypłukiwaniu zanieczyszczeń prze roztwory wodne. Testy wypłukiwania, którym poddano próbki stabilizowanej soli, stabilizowanego popiołu, a także pokryte asfaltem szklane ciało (ślepa próba), wykazały bardzo niskie wartości oznaczonych parametrów. Co więcej, wartości tych parametrów zarówno w przypadku odpadów, jak i ślepej próby są takie same, a więc przekonująco świadczą o efektywności i uniwersalności opracowanej procedury. Testy ekotoksyczności wykazały, że toksyczność obu stabilizowanych odpadów jest rzeczywiście mała w przeciwieństwie do bardzo dużej nieoczyszczonych odpadów. pl
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000116
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/02:63500574
utb.identifier.obdid 11052440
utb.identifier.scopus 2-s2.0-0036936772
utb.identifier.coden EPEND
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Šild, Marek
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record