TBU Publications
Repository of TBU Publications

Event-B model for increasing the efficiency of warehouse management

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Event-B model for increasing the efficiency of warehouse management en
dc.title Model event-B DLA zwiększenia efektywności zarządzania hurtownią pl
dc.contributor.author Hrušecká, Denisa
dc.contributor.author Adla, Rawa
dc.contributor.author Krayem, Said
dc.contributor.author Pivnička, Michal
dc.relation.ispartof Polish Journal of Management Studies
dc.identifier.issn 2081-7452 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2018
utb.relation.volume 17
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 63
dc.citation.epage 74
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Czestochowa University of Technology
dc.identifier.doi 10.17512/pjms.2018.17.2.06
dc.relation.uri https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=174948
dc.subject Event-B method en
dc.subject Warehouse Management en
dc.subject Production Management en
dc.subject Automated Decision Making en
dc.subject Automatic High Rack Stacker en
dc.subject Discrete Event Simulation en
dc.description.abstract With raising customers’ requirements and competition forces, companies face the pressure to increase both the efficiency and flexibility of production and logistic processes thatdirectly influences their management activities. This article deals especially with the processes related to chaotic storage systems using automated high bay warehouse technologies operated by traditional automated crane-based storage and retrieval systems (AS/RS) that have become popular in recent years as systems supporting the lean management philosophy in accordance with growing requirements of the fourth industrial revolution. Presented proof obligation Event-B model includes advanced algorithms for automated storage and retrieval warehouse activities that should ensure the higher efficiency and flexibility of both logistic and all consequent processes. The algorithms are based on the idea of continuous relocation of stored items during an automated stacker crane´s idle times in order to ensure faster delivery of future orders from better accessible positions. It supports automated decision-making in warehouse management systems in accordance with lean principles. The proposed solution was verified by experimental model processed by a discrete even simulation software, which confirmed its positive impact on the flexibility of storage and retrieval activities. Its implementation into the real practice increases the accuracy of warehouse management processes which directly influence the production management and other decision-making activities. © 2018, Czestochowa University of Technology. All rights reserved. en
dc.description.abstract Wraz z podnoszeniem wymagań klientów i siłami konkurencji, przedsiębiorstwa napotykają presję, aby zwiększyć zarówno wydajność, jak i elastyczność procesów produkcyjnych i logistycznych, co bezpośrednio wpływa na ich działania zarządcze. Artykuł dotyczy w szczególności procesów związanych z chaotycznymi systemami magazynowania wykorzystującymi zautomatyzowane technologie magazynowe wysokiego składowania obsługiwane przez tradycyjne zautomatyzowane systemy magazynowania i wyszukiwania oparte na dźwigach (AS / RS), które stały się popularne w ostatnich latach jako systemy wspierające filozofię lean management zgodnie z rosnącymi wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej. Zaprezentowany dowód certyfikacji, Model Event-B, zawiera zaawansowane algorytmy do zautomatyzowanego przechowywania i wyszukiwania działań magazynowych, które powinny zapewnić wyższą wydajność i elastyczność zarówno procesu logistycznego, jak i wszystkich powiązanych procesów. Algorytmy opierają się na idei ciągłego przemieszczania przechowywanych przedmiotów w czasie bezczynności automatycznych dźwigów ładunkowych w celu zapewnienia szybszego dostarczania przyszłych zamówień z lepiej dostępnych pozycji. Obsługuje automatyczne podejmowanie decyzji w systemach zarządzania magazynem zgodnie z zasadami lean. Proponowane rozwiązanie zostało zweryfikowane za pomocą modelu eksperymentalnego przetworzonego przez dyskretne oprogramowanie symulacyjne, które potwierdziło jego pozytywny wpływ na elastyczność działań związanych z przechowywaniem i odzyskiwaniem. Jego wdrożenie w rzeczywistą praktykę zwiększa dokładność procesów zarządzania magazynem, które bezpośrednio wpływają na zarządzanie produkcją i inne działania decyzyjne. pl
utb.faculty Faculty of Management and Economics
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008104
utb.identifier.obdid 43878757
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85049606278
utb.identifier.wok 000437256700006
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-08-03T12:49:41Z
dc.date.available 2018-08-03T12:49:41Z
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Hrušecká, Denisa
utb.contributor.internalauthor Krayem, Said
utb.contributor.internalauthor Pivnička, Michal
utb.fulltext.affiliation Hrušecká D., Adla R., Krayem S., Pivnička M.* * Ing. Denisa Hrušecká, Ph.D., Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics Rawa Adla, PhD, University of Detroit Mercy, Ing. Said Krayem CSc., Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Informatics, Ing. Michal Pivnička, Ph.D., Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics ✉ Corresponding author: hrusecka@utb.cz ✉ rawaadla@gmail.com; krayem@utb.cz; pivnicka@utb.cz
utb.fulltext.dates Received January 15, 2018; Revised April 21, 2018; Accepted May 8, 2018
utb.fulltext.references Abrial J.-R., 2010b, Modeling in Event-B, Cambridge University Press, New York. Abrial J.-R., Butler M., Hallerstede S., Hoang T.S., Mehta F., Voisin L., 2010a, Rodin: an open toolset for modelling and reasoning in Event-B, “International Journal on Software Tools for Technology Transfer”, 12(6). Belov V.B., 2016, New Paradigm of Industrial Development of Germany - Strategy "Industry 4.0", “Contemporary Europe”, 5. Bortolini M., Faccio M., Ferrari E., Gamberi M., Pilati F., 2017, Time and energy optimal unit-load assignment for automatic S/R warehouses, “International Journal of Production Economics”, 190. Dalvandi M., Butler M., Rezazadeh A., 2017, Derivation of algorithmic control structures in Event-B refinement, “Science of Computer Programming”, 148. Gu J., Goetschalckx M., McGinnis L.F., 2010, Research on warehouse design and performance evaluation: a comprehensive review, “European Journal of Operation Research”, 203(3). Hrušecká D., 2016, Proof Obligations as a Support Tool for Efficient Process Management in the Field of Production Planning and Scheduling, “Serbian Journal of Management”, 11(2). Jerman B., Zrnić N., Jenko M., Lerher T., 2017, Energy Regeneration in Automated High Bay Warehouse with Stacker Cranes, “Technical Gazette”, 24(5). Kalyanaraman P., Keerthika C., 2016, A Review on Automated Storage/Retrieval Systems and Shuttle Based Storage/Retrieval Systems, “International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication”, 4(11). Kim T.Y., Dekker R., Heij C., 2018, Improving warehouse labour efficiency by intentional forecast bias, “Int. Journal of Physical Distribution and Logistics Mng”, 48(1). Kovács G.Y., Kot S., 2016, New Logistics and Production Trends as the Effect of Global Economy Changes, “Polish Journal of Management Studies”, 14(2). Lerher T., 2016, Multi-tier Shuttle-based Storage and Retrieval Systems, “FME Transactions”, 44(3). Mahami A., Prahlada Rao K., Pandurangadu V., 2007, Development of a (R, Q, k, t) Single Item Inventory Replenishment Policy for Warehouse Management in Supply Chain - a Case Study in Mineral Water Company, “Serbian Journal of Management”, 2(2). Maschietto G.N., Ouazene Y., Ravetti M.G., de Souza M.C., Yalaoui F., 2016, Scheduling cranes to retrieve steel coils in a warehouse, “IFAC-PapersOnLine”, 49(12). Mashkoor A., Yang F., Jacquot J.-P., 2017, Refinement-based Validation of Event-B Specifications, “Software & Systems Modeling”, 16(3). Saputro T.E.,Rouyendegh B.D., 2016, A hybrid approach for selecting material handling equipment in a warehouse, “International Journal of Management Science and Engineering Management”, 11(1). Soyaslan M., Kozkurt C., Fenercioglu A., 2017, A new truck based order picking model for automated storage and retrieval system, “Journal of Engineering Research”, 5(4). Synáková L., 2017, Production Smoothing and Cost Performance in a Production-inventory System, “Journal of Competitiveness”, 9(1). Tappia E., Roy D., De Koster R., Melacini M., 2016, Modeling, Analysis, and Design Insights for Shuttle-BasedStorage Systems, “Transportation Science”, 51(1). Yue L., Guan Z., He C., Luo D., Saif U., 2017, Slotting optimization of automated storage and retrieval system (AS/RS) for efficient delivery of parts in an assembly shop using genetic algorithm: A case Study, “IOP Conference Series-Materials Science and Engineering”, 215.
utb.fulltext.sponsorship This contribution is one of the results of RVO project realized by Department of Industrial Engineering and Information Systems, Faculty of Management and Economics, Tomas Bata University in Zlin: Development of complexly methodology of process planning, management and organization by implementation and utilization of INDUSTRY 4.0 concept in SMEs.
utb.wos.affiliation [Hrusecka, D.; Pivnicka, M.] Tomas Bata Univ, Fac Econ & Management, Zlin, Czech Republic; [Adla, R.] Univ Detroit Mercy, Detroit, MI 48221 USA; [Krayem, S.] Tomas Bata Univ, Fac Informat, Zlin, Czech Republic
utb.scopus.affiliation Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, Czech Republic; University of Detroit Mercy, United States; Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Informatics, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International