TBU Publications
Repository of TBU Publications

Motivace a sebekázeň jako základ autoregulace učení aneb autoregulace prizmatem Peckovy koncepce

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Motivace a sebekázeň jako základ autoregulace učení aneb autoregulace prizmatem Peckovy koncepce cs
dc.title Motivation and selfdiscipline as a basic of auto-regulation of learning or auto-regulation by prism of Pecka's conception en
dc.contributor.author Vávrová, Soňa
dc.relation.ispartof Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů
dc.identifier.isbn 978-80-7315-214-7
dc.date.issued 2010
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Paido
dc.subject Auto-regulation en
dc.subject auto-regulation of learning en
dc.subject motivation en
dc.subject will en
dc.subject social environment en
dc.description.abstract Autorka se v předkládané kapitole zabývá problematikou autoregulace v životě člověka s akcentem na autoregulaci učení žáků / studentů. Hledá možné determinanty, které významnou měrou ovlivňují stupeň rozvoje jedincovy autoregulace. Umění poctivé reflexe, kdy je jedinec schopen identifikovat svoje silné i slabé stránky v procesu učení, sledovat sám sebe a na základě výsledků introspekce provádět potřebné korekce a změny, pokládá za možnou cestu k dosažení vysokého stupně rozvoje autoregulace učení. Ve shodě s Peckem považuje poctivý přístup k sobě samému, motivaci a vůli za základní stavební kameny autoregulace učení. cs
dc.description.abstract In the presented chapter the author deals with the issue of auto-regulation within one’s life focusing on the auto-regulation of pupils’/students’ learning. She looks for possible determinants that quite significantly influence the degree of the development of an individual’s auto-regulation. She considers the skill of an honest reflection when an individual is able to identify his strong and weak points within the process of learning, to follow himself and to make, on the basis of results of introspection, corrections and changes, to be a possible way to achieving a high degree of the development of auto-regulation of learning. In agreement with Peck she considers an honest approach to himself, motivation and will to be the foundations of auto-regulation of learning. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006070
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:43865553!RIV12-GA0-28150___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:42Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:42Z
dc.description.sponsorship P(GA406/09/1240)
dc.format.extent 126
utb.identifier.utb-sysno 63099
utb.identifier.nkp 5222912
utb.contributor.internalauthor Vávrová, Soňa
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record