TBU Publications
Repository of TBU Publications

Critical Infrastructure Protection

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Critical Infrastructure Protection en
dc.title Ochrana kritickej infraštruktúry sk
dc.contributor.author Hromada, Martin
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 167
dc.citation.epage 179
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Protection en
dc.subject Transport en
dc.subject Energy Supply en
dc.subject Critical infrastructure en
dc.description.abstract Understanding the critical infrastructure, its importance and position in relation to society and societal needs can be objectively express by the motto: "When we flip a switch, we expect light. When we pick up a phone, we expect a dial tone. When we turn a tap, we expect drinkable water." These expectations are the most appropriate way, that reflect the importance of critical infrastructure for elementary function and functions. It is thus clear that states have the need to create and build a system that will ensure the protection of critical infrastructure in the national legal environment. The actual legal definition of critical infrastructure is based on the need to set a single approach to protection. en
dc.description.abstract Chápanie kritickej infraštruktúry, jej významu a postavenia vo vzťahu k spoločnosti a spoločenským potrebám je možné objektívne vyjadriť mottom: „Keď stlačíme vypínač očakávame svetlo, keď zdvihneme slúchadlo telefónu, očakávame oznamovací tón, keď otočíme kohútikom, očakávame pitnú vodu “. Tieto očakávania najvhodnejším spôsobom vyjadrujú dôležitosť kritickej infraštruktúry pre elementárnu funkciu a funkcie spoločnosti. Je preto zrejmé, že štáty majú potrebu si vytvárať a budovať systém, ktorý umožní zaistiť ochranu kritickej infraštruktúry v národnom právnom prostredí. Samotné právne vymedzenie ochrany kritickej infraštruktúry vychádza z potreby nastavenia jednotného a plošného prístupu k ochrane. sk
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005854
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43872382!RIV15-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43872746
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:12Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:12Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089)
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Hromada, Martin
riv.obor AQ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record