TBU Publications
Repository of TBU Publications

Odpovědný management a odpovědné podnikání

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Odpovědný management a odpovědné podnikání cs
dc.title Responsible Management and Responsible Entrepreneurship en
dc.contributor.author Dytrt, Zdenek
dc.relation.ispartof Journal of Competitiveness
dc.identifier.issn 1804-1728 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 1
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 14
dc.citation.epage 20
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=2&cp=
dc.subject management cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject etika cs
dc.subject neetika cs
dc.subject konzum cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject management en
dc.subject enterprise en
dc.subject enterpreneurship en
dc.subject ethics en
dc.subject no ethics en
dc.subject consumption en
dc.subject responsibility en
dc.description.abstract Dynamika vývoje nových poznatků v technice, medicíně a v poslední době i farmacií vyvolávají potřebu inovovat i filozofii a obsah managementu a jeho úlohu v podnikatelském prostředí. Aktuálně na potřebu inovovat management upozorňuje současná celosvětová finanční a ekonomické krize. Její průběh vyžaduje analyzovat příčiny a nově definovat filozofii, obsah a cíle managementu, aby odpovídaly potřebám globalizace a 21. století. Současná teorie managementu vznikla více než před sto léty a její modernizace se soustředila hlavně na automatizaci a zpracování dat kvantitativního vývoje podnikových a společenských jevů. Nové směry a cíle managementu by se měly více orientovat na odpovědnost, etické rozhodování a zvyšování pracovní motivace a kreativní plnění strategických cílů společnosti a podnikatelských aktivit. cs
dc.description.abstract The dynamics of the development of new knowledge in technology, medicine and, more recently, pharmacy invokes the need to innovate the philosophy as well as management content and its role in the business environment. As it stands now, the need to innovate management is highlighted by the current global financial and economic crisis. Its course requires analyzing the causes and redefining the philosophy, content and objectives of management, to meet the needs of globalization. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002707
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508544!RIV10-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43861780
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-02-16T16:00:20Z
dc.date.available 2012-02-16T16:00:20Z
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Dytrt, Zdenek
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International