TBU Publications
Repository of TBU Publications

Electrorheology of Suspensions of Variously Protonated

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Electrorheology of Suspensions of Variously Protonated en
dc.contributor.author Stěnička, Martin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Blinova, Natalia V.
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Applied Rheology
dc.identifier.issn 1430-6395 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 20
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 7
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Kerschensteiner Verlag GmbH en
dc.identifier.doi 10.3933/ApplRheol-20-55371
dc.relation.uri http://www.ar.ethz.ch/cgi-bin/AR/view?DOI=10.3933/ApplRheol-20-55371
dc.subject polyanilin cs
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject ustálený smyk cs
dc.subject oscilační režim cs
dc.subject protonace cs
dc.subject Polyaniline en
dc.subject Electrorheology en
dc.subject Steady shear en
dc.subject Oscillatory mode en
dc.subject Protonation en
dc.description.abstract Název: Elektroreologie suspenzí různě protonovaných polyanilinových částic v ustáleném a oscilačním smykovém poli Byly sledovány elektroreologické (ER) a dielektrické vlastnosti silikonových suspenzí polyanilinových částic (PANI) protonovaných kyselinou fosforečnou nebo kyselinou tetrafluoroboritou do různých stupňů. Vodivost částic se tak liší v rozsahu od 10-9 S/cm do 10-4 S/cm. Dynamická prahová napětí z ustáleného smykového toku v režimu řízené rychlosti smykové deformace, elastický modul z oscilačních měření a dielektrický relaxační čas z frekvenční závislosti relativní permitivity a ztrátového úhlu pak byly použity pro srovnání pevnosti nebo elasticity ER struktur a pohyblivosti částic v elektrickém poli. Vodivost dispergovaných částic přitom hraje zásadní roli na jejich ER chování. ER efektivita vzrůstá se zvyšující se vodivostí dispergovaných částic, a to bez ohledu na druh kyseliny použité k protonaci PANI. cs
dc.description.abstract Title: Electrorheology of Suspensions of Variously Protonated Polyaniline Particles under Steady and Oscillatory Shear Electrorheological (ER) and dielectric properties of silicone-oil suspensions of polyaniline (PANI) particles protonated with phosphoric and tetrafluoroboric acids to various doping level have been investigated. The particle conductivity was thus varied between the order of 10-9 S/cm and 10-4 S/cm. The dynamic yield stresses obtained at controlled shear rate mode viscometry, the storage moduli from the oscillatory shear experiments and the dielectric relaxation times from frequency dependences of dielectric constant and loss factor were used as criteria of rigidity or elasticity of ER structures and particle mobility in the electric field. The conductivity of suspension particles plays a decisive role in their ER behaviour. The ER efficiency increased as conductivity of dispersed particles raised, irrespective of the type of employed acid used for the protonation of PANI. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001201
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509490!RIV11-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43864551
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77957676088
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Stěnička, Martin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record