TBU Publications
Repository of TBU Publications

Antimicrobial properties of 1-monoacylglycerols prepared from undecanoic (C11:0) and undecenoic (C11:1) acid

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Antimicrobial properties of 1-monoacylglycerols prepared from undecanoic (C11:0) and undecenoic (C11:1) acid en
dc.contributor.author Doležalová, Magda
dc.contributor.author Janiš, Rahula
dc.contributor.author Svobodová, Hana
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Krejčí, Jiří
dc.relation.ispartof European Journal of Lipid Science and Technology
dc.identifier.issn 1438-7697 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 112
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 1106
dc.citation.epage 1114
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. en
dc.identifier.doi 10.1002/ejlt.200900295
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejlt.200900295/full
dc.subject antimicrobial properties en
dc.subject fatty acids en
dc.subject monoacylglycerols en
dc.subject undecanoic acid en
dc.subject undecenoic acid en
dc.description.abstract Byl zkoumán antimikrobiální účinek monoacylglycerolů (MAG) s lichým počtem uhlíků připravených z undekanové (MAG C11:0) a undecenové (MAG C11:1) kyseliny. Výsledky ukazují, že obě studované látkyúspěšně inhibují grampozitivní koky (Staphylococcus aureus) a sporulující tyčinky (Bacillus cereus). Gramnegativní bakterie byly vysoce odolné vůči (MAG C11:0), méně odolné vůči (MAG C11:1). Bylo možné stanovit pouze minimální inhibiční koncentraci (MIC) MAG C11:1 vůči Escherichia coli. Kompletní inhibice tří rodů plísní (Alternaria, Cladosporium, Trichothecium) byla pozorována použitím 750 ?g/mL MAG C11:1. Růst plísní Aspergillus niger, Mucor racemosus, Phoma, Scopulariopsis a Trichoderma byl významně redukován. Obecně byl MAG C11:1 účinnější než MAG C11:0 vůči všem testovaným mikroorganizmům. Díky produkci řady degradačních enzymů se některé druhy plísní přizpůsobily testovaným monoacylglycerolům a dokonce byly některé schopné utilizovat je jako zdroj uhlíku. cs
dc.description.abstract Antimicrobial activity of monoacylglycerols (MAG) with odd number of carbons prepared from undecanoic (MAG C11:0) and undecenoic (MAG C11:1) was investigated. Data showed that both studied substances successfully inhibited Gram-positive cocci (Staphylococcus aureus) and spore-forming rods (Bacillus cereus). Gram-negative bacteria were highly resistant against MAG C11:0 and showed considerable tolerance against MAG C11:1. Minimum inhibitory concentration (MIC) of MAG C11:1 was possible to determine for Escherichia coli only. Complete inhibition of three fungi genera (Alternaria, Cladosporium, Trichothecium) was achieved using MAG C11:1 with a concentration higher than 750 mg/mL. The growth of Aspergillus niger, Mucor racemosus, Phoma, Scopulariopsis, Trichoderma was significantly reduced. Generally, MAG C11:1 was more efficient than MAG C11:0 against all tested microorganisms. Due to a rich production of degradation enzymes, some fungi species surprisingly adapted their metabolism during growth and were even able to utilise tested MAG as a source of carbon. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001193
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509481!RIV11-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43864514
utb.identifier.scopus 2-s2.0-79961089648
utb.identifier.wok 000284175900006
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Doležalová, Magda
utb.contributor.internalauthor Janiš, Rahula
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
utb.contributor.internalauthor Humpolíček, Petr
utb.contributor.internalauthor Krejčí, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record