TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv molekulové struktury a zpracovatelské historie na specifickou nukleaci izotaktického polypropylenu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv molekulové struktury a zpracovatelské historie na specifickou nukleaci izotaktického polypropylenu cs
dc.title Influence of molecular structure and processing history on specific nucleation of isotactic polypropylene en
dc.contributor.author Chvátalová, Lenka
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Raab, Miroslav
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 47
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 203
dc.citation.epage 207
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject struktura cs
dc.subject zpracování cs
dc.subject specifická nukleace cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject structure en
dc.subject processing en
dc.subject specific nucleation en
dc.subject polypropylene en
dc.description.abstract V této práci byly studovány vzájemné vztahy mezi specifickou ?-nukleací, teplotní historií a molární hmotností izotaktického polypropylenu (PP), a to pomocí širokoúhlové rentgenové difrakce, diferenciální snímací kalorimetrie a skenovacího elektronového mikroskopu. Použití vzorků s rozdílnou molární hmotností (Mw), od 240 000 do 1 300 000, umožnilo zkoumat vliv molekulární struktury PP na nukleační citlivost. Specifické ?-nukleační činidlo N,N´-dicyklohexylnaftalen-2,6-dikarboxamid (NU 100) bylo použito v koncentracích 0; 0,01 a 0,03 hm.%. Vzorky pak byly vyrobeny lisováním při různých zpracovatelských teplotách a časech. Vzorky obsahující 0,01 hm.% NU 100 vykazovaly s rostoucím Mw, teplotou a časem dramatický pokles nukleační aktivity do ?-fáze. Tento efekt byl připsán částečné rozpustnosti nukleačního činidla v tavenině PP a konkurencí mezi heterogenní nukleací do ?-fáze a pseudohomogenní nukleací do ?-fáze. cs
dc.description.abstract The interrelation between specific ?-nucleation, thermal history, and molecular weight of isotactic polypropylene (PP) has been investigated by wide-angle X-ray scattering, differential scanning calorimetry, and scanning electron microscopy. Samples with a broad range of molecular weight (Mw), from 240 000 to 1 300 000, allowed to examine the effect of PP molecular structure on the nucleation sensitivity. N,N0-Dicyclohexylnaphthalene-2,6-dicarboxamide (NU 100) was introduced in the concentrations of 0, 0.01, and 0.03 wt%as a ?-specific nucleating agent into neat PP. Specimens were then processed via compression molding at various processing temperatures and times. Samples containing 0.01 wt % of NU 100 showed a dramatic decrease of nucleation activity into ?-phase with increasingMw, processing time, and temperature. This effect was ascribed to a partial solubility of nucleator in PP melt and a competition between heterogeneous ?-nucleation and self ? -nucleation. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001192
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509478!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864508
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chvátalová, Lenka
utb.contributor.internalauthor Navrátilová, Jana
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.contributor.internalauthor Obadal, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record