TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modelling the solubility of films prepared from collagen hydrolysate

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Modelling the solubility of films prepared from collagen hydrolysate en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Svoboda, Petr
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists
dc.identifier.issn 0144-0322 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 94
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 231
dc.citation.epage 239
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Society of Leather Technologists and Chemists (SLTC) en
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject biodegradabilní filmy cs
dc.subject síťování cs
dc.subject dialdehyd škrobu cs
dc.subject plastifikace cs
dc.subject test rozpustnosti. statistické vyhodnocení cs
dc.subject tepelná úprava cs
dc.subject tepelné vlastnosti cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject biodegradable films en
dc.subject cross-linking en
dc.subject starch dialdehyde en
dc.subject plasticizing en
dc.subject solubility test en
dc.subject statistical evaluation en
dc.subject thermal annealing en
dc.subject thermal properties en
dc.description.abstract Práce se zabývá modelováním rozpouštění biodegradabilních filmů připravených z hydrolysátu kolagenu. Za tímto účelem byl sledován vliv přídavku plastifikátoru, síťovadla a dodatečné tepelné exposice na rychlost rozpouštění filmů; experimenty byly naplánovány faktorovými pokusy 23. Základem pro přípravu filmů byl 15 % (w/v) roztoku hydrolysátu s různými přídavky plastifikátoru ? glycerinu, GLY ? 0, 5 a 10 % (vztaženo na sušinu hydrolysátu, w/w), síťovadla ? dialdehydu škrobu, DAS ? 0, 4 a 8 % (vztaženo na sušinu hydrolysátu, w/w). Filmy byly připraveny litím roztoku na silikonové desky a následným odpařením rozpouštědla (vody) za 72 h při 35 °C. Část filmů se podrobila dodatečné tepelné exposici při 62.5 a 90 °C. U filmů byly provedeny zkoušky rozpustnosti ve vodě při teplotě 25 °C. Gravimetricky se zjistilo % rozpuštěného filmu. Výsledky rozpustnosti filmů byly statisticky vyhodnoceny a byly vytvořeny grafické modely rozpouštění filmů. Bylo zjištěno, že přídavek dialdehydu škrobu a dodatečná tepelná exposice filmů velmi výrazně ovlivňují průběh jejich rozpouštění. Dále byly u připravených filmů studovány tepelné vlastnosti technikou DSC a TGA. cs
dc.description.abstract The work deals with modeling solubility of biodegradable films prepared from collagen hydrolysate. To this purpose, it studied the effect of added plasticizer, cross-linking agent or additional thermal annealing on dissolution rate of films en
dc.description.abstract experiments were planned through factor tests of 23 type. Basis for preparing films was a 15-% (w/v) solution of hydrolysate with various additions of plasticizer ? glycerol, GLY, in quantities of 0, 5 and 10% (related to hydrolysate dry matter, w/w), cross-linking agent ? dialdehyde starch, DAS, in quantities of 0, 4 and 8% (related to hydrolysate dry matter, w/w). Films were prepared by casting solution on silicon plates with subsequent evaporation of solvent (water) in 72 hours at 35 oC. A part of films was subjected to additional thermal annealing at 62.5 and 90 oC. Solubility tests on films were performed in water at 25 oC. Percentage of dissolved film was determined through gravimetry. Results of film solubility were assessed statistically and graphic models of film solubility were produced. It was found that added dialdehyde starch and additional thermal annealing very prominently affect course of film dissolution. Qualities further studied with prepared films were thermal properties by applying DSC and TGA technique. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001155
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509395!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864278
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78751658000
utb.identifier.wok 000285319300001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Svoboda, Petr
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record