TBU Publications
Repository of TBU Publications

Rapid microwave-assisted method for preparation of magnetic nanoparticles for hyperthermia treatment

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Rapid microwave-assisted method for preparation of magnetic nanoparticles for hyperthermia treatment en
dc.contributor.author Kožáková, Zuzana
dc.contributor.author Babayan, Vladimír Artur
dc.contributor.author Sedlačík, Michal
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.relation.ispartof European Cells and Materials
dc.identifier.issn 1473-2262 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 20
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 145
dc.citation.epage 145
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Swiss Society for Biomaterials (SSB) en
dc.relation.uri http://ecmconferences.org/abstracts/2010/Collection5/c5.html
dc.relation.uri http://web.archive.org/web/20101214201211/http://www.ecmjournal.org/journal/supplements/vol020supp03/pdf/v020supp03a145.pdf
dc.subject magnetická hypertermie cs
dc.subject maghemit cs
dc.subject léčba nádorových onemocnění cs
dc.subject mikrovlnná syntéza cs
dc.subject Magnetic hyperthermia en
dc.subject Maghemite en
dc.subject Cancer treatment en
dc.subject Microwave synthesis en
dc.description.abstract Název: Rychlá mikrovlnami asistovaná metoda na přípravu magnetických nanočástic vhodných pro hypertermii Léčba nádorových onemocnění pomocí magnetické hypertermie přitahuje značnou pozornost díky svojí účinnosti a šetrnosti vůči zdravé tkáni. Princip metody spočívá v ničení nádorových buněk pomocí tepla vyvíjeného magnetickými částicemi vpravených do zasažené tkáně při působení střídavého magnetického pole. V následující studii je popisována rychlá, energeticky nenáročná metoda mikrovlnné syntézy magnetických nanočástic pomocí mikrovlnného tlakového reaktoru CEM Mars 5. Tato metoda umožňuje v průběhu několika málo minut a vysokých výtěžcích připravit částice o požadovaných vlastnostech jako je velikost, tvar a magnetické vlastnosti. Roentgenová difrakční analýza, snímací elektronová mikroskopie a vibrační magnetometrie prokázaly, že takto připravené nanočástice mají jednotnou, relativně úzkou distribuci velikosti částic stejně jako vhodné magnetické vlastnosti pro magnetickou hypertermii. cs
dc.description.abstract Title: Rapid Microwave-Assisted Method for Preparation of Magnetic Nanoparticles for Hyperthermia Treatment Magnetic hyperthermia treatment of cancer gets great attention due to its efficiency and harmlessness. The principle of this method is damaging the tumour cells by the heat generated by application of AC magnetic field on magnetic nanoparticles introduced into the diseased tissue. We offer fast and energy saving microwave-assisted synthesis of magnetic nanoparticles by CEM Mars 5 microwave pressurized reactor. This method also allows us to prepare particles with desired properties such as size, shape and magnetic properties within few minutes in high yields. The X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy and vibrating sample magnetometry show that the as-obtained nanoparticles have uniform and relatively narrow size distribution as well as good magnetic properties. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001122
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509319!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43863864
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84860892473
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kožáková, Zuzana
utb.contributor.internalauthor Babayan, Vladimír Artur
utb.contributor.internalauthor Sedlačík, Michal
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.fulltext.affiliation Z. Kozakova *, V. Babayan, M. Sedlacik, I. Kuritka, V. Pavlinek Polymer Centre, Faculty of technology, Tomas Bata University in Zlin, TGM Sq. 275, 762 72 Zlin, Czech Republic
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1 E. Pollert et al (2009) Progress in Solid State Chemistry 37: 1-14. 2 Q. A. Pankhurst et al (2003) J. Phys. D: Appl. Phys., 36: R167–R181. 3 H. Peng et al (2009) Journal of Physical Chemistry C. 113: 900-906.
utb.fulltext.sponsorship This work was supported by the internal grant of TBU in Zlin No. IGA/25/FT/10/D funded from the resources of specific university research.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record