TBU Publications
Repository of TBU Publications

Investigation of Dynamic Behaviour at Hydraulic Shock in Pipe

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Investigation of Dynamic Behaviour at Hydraulic Shock in Pipe en
dc.contributor.author Hružík, Lumír
dc.contributor.author Vašina, Martin
dc.relation.ispartof Journal of Applied Science in the Thermodynamics and Fluid Mechanics (on-line)
dc.identifier.issn 1802-9388 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 3
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 6
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://astfm.tul.cz/journal/year-2009/1st-issue/
dc.subject simulace cs
dc.subject tlaková odezva cs
dc.subject potrubí cs
dc.subject minerální olej cs
dc.subject simulation en
dc.subject pressure response en
dc.subject pipe en
dc.subject mineral oil en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá časově závislým prouděním stlačitelné viskózní kapaliny v elastickém potrubí. Je simulována tlaková odezva v jednotlivých bodech po délce potrubí. Tlaková odezva je následně simulována pro různé délky potrubí a různé rychlosti šíření zvuku v kapalině. Předpokládá se vedení se spojitě rozloženými parametry. Tlaková odezva je simulována v prostředí "Flowmaster", který používá metodu charakteristik pro numerické řešení časově závislého průtoku. Simulovaná odezva je porovnána s experimentálním měřením pro konkrétní délku potrubí a rychlost zvuku. cs
dc.description.abstract The paper deals with time dependent flow of compressible viscous liquid in elastic pipe. There is simulated pressure response at single points through a pipe length. The pressure response is subsequently simulated for different pipe lengths and different speeds of sound in liquid. There is assumed pipe line with the continuously distributed parameters. The pressure response is simulated by software ?Flowmaster?, which uses the method of characteristics for numerical solution of time dependent flow. Simulated response is compared with experimental measurement for concrete pipe length and speed of sound. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001083
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508821!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859929
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vašina, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record