TBU Publications
Repository of TBU Publications

Effect of beta-Nucleation on Crystallization of Photodegraded Polypropylene

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Effect of beta-Nucleation on Crystallization of Photodegraded Polypropylene en
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Obadal, Martin
dc.contributor.author Verney, Vincent
dc.contributor.author Commereuc, Sophie
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1388-6150 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 95
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 215
dc.citation.epage 220
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Dordrecht en
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-008-8892-7
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/u03262033h3uj5u7/
dc.subject crystallization en
dc.subject photooxidation en
dc.subject polymorphism en
dc.description.abstract Práce se zabývá krystalizací fotodegradovaného polypropylenu, který obsahuje různá množství ?-nukleačního činidla na bázi N,N?-dicyklohexylnaftalen-2,6-didarboxamidu. Vylisované vzorky byly podrobeny UV-ozařování, dále byly roztaveny a následně neizotermně zkrystalizovány. Výsledky ukázaly, že krystalizační teplota klesá s rostoucím čase ozařování. Ozařování způsobilo rozdvojení krystalizačních exotermů, což naznačuje krystalizaci dvěma různými mechanismy. Přítomnost ?-nukleačního činidla v materiálu potlačila rozdvojování píků; čím vyšší byl obsah nukleačního činidla v materiálu, tím později došlo k rozdvojení. cs
dc.description.abstract The work deals with crystallization of photodegraded polypropylene containing various amounts of ?-nucleating agent based on N,N?-dicyclohexylnaphthalene-2,6-dicarboxamide. Compression-moulded samples were irradiated by UV-light, melted and subsequently non-isothermally crystallized. The results showed that the crystallization temperature decreased with increasing irradiation time. The irradiation caused the splitting of crystallization exotherms into two peaks indicating two crystallization mechanisms. The presence of ?-nucleating agent in the material suppressed the peak splitting; the higher was the amount of nucleating agent in the sample, the later was the splitting observed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001063
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508723!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861176
utb.identifier.scopus 2-s2.0-62949093896
utb.identifier.wok 000264326600034
utb.identifier.coden JTACF
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Navrátilová, Jana
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record