TBU Publications
Repository of TBU Publications

Anaerobic biologic degradation of protein hydrolysate cross-linked with higher molecular diepoxides

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Anaerobic biologic degradation of protein hydrolysate cross-linked with higher molecular diepoxides en
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.contributor.author Pšeja, Jiří
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Nosková, Radka
dc.contributor.author Olšák, Jiří
dc.relation.ispartof Journal of American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 104
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 36
dc.citation.epage 45
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.subject biodegradace cs
dc.subject anaerobní cs
dc.subject síťování cs
dc.subject proteiny cs
dc.subject hydrolyzáty cs
dc.subject diepoxidy cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject anaerobic en
dc.subject cross-linking en
dc.subject proteins en
dc.subject hydrolysate en
dc.subject diepoxides en
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem síťování výšemolekulárními glykol diepoxidy (a glycerol triglycidyleterem) na biologický anaerobní rozklad proteinového hydrolyzátu (značky Hykol) vyrobeného z chromo-činěných postružin. Vzorky Hykolu síťované vybranými výšemolekulárními glykol diepoxidy byly anaerobně degradovány kalem čistírny městských odpadních vod při 35o C. Biodegradací testovaných vzorků vznikalo sledované množství bioplynu (CH4, CO2). Byla popsána příprava, stanovení rozpustnosti, limitní viskozitní čísla a IR spektra připravených vzorků. Ve srovnání s Hykolem stupeň degradace se zmenšil cca na 70-50%. cs
dc.description.abstract This work focuses on the influence of cross-linking with higher-molecular glycol diepoxides (and glycerol triglycidyleter) on biologic anaerobic degradation of protein hydrolysate (trade name Hykol) produced from chrome-tanned wastes (shavings). Samples of Hykol cross-linked with selected higher-molecular diepoxides were degraded with anaerobic sludge from a municipal plant at temperature 35o C. Biodegradation of tested modified hydrolysate samples produced recorded quantities of biogas (CH4, CO2). Attention was also given to preparation, the determination of solubility, intrinsic viscosity and IR spectra of prepared samples. In comparision with Hykol the degree of degradation decreased approx. from 70-50%. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001018
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508164!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861127
utb.identifier.scopus 2-s2.0-62349139394
utb.identifier.wok 000263443100001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
utb.contributor.internalauthor Pšeja, Jiří
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Nosková, Radka
utb.contributor.internalauthor Olšák, Jiří
Find Full text

Files in this item

Show simple item record