TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polykondenzace křemičitanu s hydroxokomplexy některých amfoterních prvků ve vodném roztoku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polykondenzace křemičitanu s hydroxokomplexy některých amfoterních prvků ve vodném roztoku cs
dc.title Polycondensation of Silicate with Hydroxocomplexes of Some Amphoteric Elements in Aqueous Solution en
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Slavík, Roman
dc.contributor.author Melar, Jaroslav
dc.relation.ispartof Inorganic Reaction Mechanism
dc.identifier.issn 1028-6624 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 6
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 327
dc.citation.epage 335
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Old City Publishing, Inc. en
dc.subject křemičitan cs
dc.subject amfoterní prvky cs
dc.subject hydroxokomplexy cs
dc.subject polykondenzace cs
dc.subject zgelovatění cs
dc.subject reakční kinetika cs
dc.subject geopolymerizace cs
dc.subject anorganická polymerizace cs
dc.subject Silicate en
dc.subject amphoteric elements en
dc.subject hydroxocomplexes en
dc.subject polycondensation en
dc.subject gel-point en
dc.subject reaction kinetics en
dc.subject geopolymerization en
dc.subject inorganic polymerization en
dc.description.abstract Byly experimentálně studovány reakce vodného roztoku křemičitanu s hydroxokomplexy Al(III), Sn(IV), Zn(II) a Ga(III). Všechny studované reakce se projevují zgelovatěním celého objemu reakční směsi za vzniku zesíťovaného anorganického polymeru. cs
dc.description.abstract Reactions of aqueous solution of silicate with hydroxocomplexes of Al(III), Sn(IV), Zn(II) and Ga(III) have been experimentally studied. All studied reactions have produced gel in the whole volume of reaction mixture with formation of inorganic polymer. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000945
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507364!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43855360
utb.identifier.scopus 2-s2.0-60249098663
utb.identifier.wok 000262766800010
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Slavík, Roman
utb.contributor.internalauthor Melar, Jaroslav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record