TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv technologického procesu na biologický rozklad blendů PVA/Waxy škrob v aerobním a anaerobním prostředí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv technologického procesu na biologický rozklad blendů PVA/Waxy škrob v aerobním a anaerobním prostředí cs
dc.title Influence of Technological Process on Biodegradation of PVA/Waxy Starch Blends in an Aerobic and Anaerobic Environment en
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Hubáčková, Jitka
dc.contributor.author Kopčilová, Martina
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Alexy, Pavol
dc.contributor.author Nahálková, Anna
dc.contributor.author Vašková, Ida
dc.relation.ispartof Journal of Polymers and the Environment
dc.identifier.issn 1566-2543 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 16
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 241
dc.citation.epage 249
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s10924-008-0109-4
dc.relation.uri http://springerlink.metapress.com/content/q6m13318j8wr1j51/
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject škrob cs
dc.subject waxy cs
dc.subject směsi cs
dc.subject aerobní cs
dc.subject anaerobní podmínky cs
dc.subject technologický proces cs
dc.subject polyvinyl alcohol (PVA) en
dc.subject starch en
dc.subject waxy en
dc.subject blend en
dc.subject aerobic en
dc.subject anaerobic en
dc.subject environment en
dc.subject technological process en
dc.description.abstract Zlepšení biologické rozložitelnosti blendů PVA se škrobem je již řadou prací dokázanou skutečností. Zhorší se sice poněkud mechanické vlastnosti výrobků (např. pevnost v tahu), ale vhodnou optimalizací složení příp. chemickou modifikací škrobu lze tento problém ve značné míře eliminovat. Předložená práce je pokusem o zjištění dalšího možného vlivu na biologickou rozložitelnost a to technologického postupu při výrobě folií z těchto směsí na extrudéru. Postup s tzv. před-extruzním krokem (dvoustupňový) a dry-blend (jednostupňový) poskytl blendy s velmi malými rozdíly z hlediska dosaženého biologického rozkladu (prakticky v rámci experimentální chyby); při aerobním (76 vs. 79%) i anaerobním rozkladu (48 vs 52%). Na druhé straně byla morfologickou analýzou prokázána lepší homogenita folií připravených dvoustupňovým procesem; také pevnost v tahu byla vyšší. cs
dc.description.abstract Improving biodegradability of PVA/starch blends is a reality already documented by a number of works. Admittedly, mechanical properties of products (for example, tensile strength) are somewhat worse, but suitable composition optimizing or chemical modifying of starch may eliminate the problem to a large degree. This work is an attempt to find another potential effect influencing biodegradability, that of technological procedure for producing films from these blends on an extruder. The procedure with a so-called pre-extrusion step (two-stage) and dry-blend (single-stage) produced blends of slightest differences in achieved biodegradability (virtually within limits of experimental error) in aerobic (76 vs. 79%) as well as anaerobic higher.breakdown (48 vs. 52%). Conversely, morphological analysis exhibited superior homogeneity of films prepared by the two-stage process en
dc.description.abstract their tensile strength was also en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000930
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507328!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553449
utb.identifier.scopus 2-s2.0-58149380556
utb.identifier.wok 000262851100003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Dvořáčková, Marie
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Hubáčková, Jitka
utb.contributor.internalauthor Kopčilová, Martina
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record