TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv tepelného síťování na rozpustnost filmů připravených z kolagenního hydrolysátu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv tepelného síťování na rozpustnost filmů připravených z kolagenního hydrolysátu cs
dc.title The influence of thermal crosslinking on solubility of films prepared from collagen hydrolysate en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Journal of American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 314
dc.citation.epage 322
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject biodegradabilní filmy cs
dc.subject tepelné síťování cs
dc.subject test rozpustnosti cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject biodegradable films en
dc.subject thermal cross-linking en
dc.subject solubility test en
dc.description.abstract Předložená práce popisuje způsob využití kolagenního hydrolysátu získaného enzymovou hydrolysou odpadních chromočiněných postružin k přípravě biodegradabilních filmů. Filmy byly připraveny litím z roztoku kolagenního hydrolysátu za přídavku změkčovadla (glycerin) a síťovadla (dialdehyd škrobu). Připravené filmy byly vystaveny tepelnému působení při 60, 70, 80 a 90 oC po dobu 24 h. Tepelná úprava je způsob fysikálního síťování biodegradabilních filmů. Sledoval se vliv tepelného působení na rozpustnost filmů. Křivky rozpustnosti jsou důležité pro aplikaci biodegradabilních filmů v praxi. Bylo zjištěno, že tepelná úprava významně ovlivňuje stupeň zesíťování připraveného filmu a tím také jeho rozpustnost. Výsledky ukazují, že hydrolysát kolagenu po určité modifikaci změkčovadlem a síťovadlem je schopen tvořit filmy, u nichž je možné dodatečně modifikovat jejich vlastnosti. cs
dc.description.abstract The presented work describes a method of utilizing collagen hydrolysate obtained through enzymatic hydrolysis of chrome-tanned shavings for preparing biodegradable films. Films were prepared by casting from a solution of collagen hydrolysate with added plasticizer (glycerol) and cross-linking agent (starch dialdehyde). Films thus prepared were subjected to thermal annealing at 60, 70, 80 and 90 oC for 24 hours. Thermal annealing is a mode of physical cross-linking of biodegradable films. The work studied effect of thermal crosslinking on film solubility. Solubility curves are important for applying biodegradable films in industrial practice. Thermal annealing was found to affect the cross-linking degree of prepared film in significant manner, hence, also, its solubility. Results indicate that collagen hydrolysate, following certain modification by plasticizer and cross-linking agent is capable of producing films whose properties may be additionally modified. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000881
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507252!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553009
utb.identifier.scopus 2-s2.0-52749087987
utb.identifier.wok 000258987300004
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record