TBU Publications
Repository of TBU Publications

Recyklovaný polyetylentereftalát vyztužený čedičovými vlákny: Reologické, strukturní a užitné vlastnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Recyklovaný polyetylentereftalát vyztužený čedičovými vlákny: Reologické, strukturní a užitné vlastnosti cs
dc.title Recycled poly(ethylene terephthalate) reinforced with basalt fibres: Rheology, structure, and utility properties en
dc.contributor.author Kráčalík, Milan
dc.contributor.author Pospíšil, Ladislav
dc.contributor.author Šlouf, Miroslav
dc.contributor.author Mikešová, Jana
dc.contributor.author Sikora, Antonín
dc.contributor.author Šimoník, Josef
dc.contributor.author Fortelný, Ivan
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 29
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 437
dc.citation.epage 442
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/pc.20425
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.20425/abstract
dc.subject recyklovaný polyetylentereftalát (PET) cs
dc.subject reologické cs
dc.subject strukturní cs
dc.subject užitné vlastnosti cs
dc.subject glass-fiber en
dc.subject polypropylene composites en
dc.subject mechanical-properties en
dc.subject thermal-properties en
dc.subject pet en
dc.subject behavior en
dc.description.abstract Použití recyklovaného polyetylentereftalátu (PET) jako matrice pro kompozity připravované kontinuálním mícháním je zajímavé jak environmentálního, tak i průmyslového hlediska. V naší práci byl pomocí reologie, diferenciální snímací kalorimetrie a tahových zkoušek sledován vyztužující efekt různého obsahu krátkých čedičových vláken a práškového mastku na recyklát PET. Kvalita zamíchání byla sledována pomocí snímací elektronové mikroskopie (SEM) a reologie tavenin. Zpracovatelské a užitné vlastnosti PET recyklátu se přidáním plniva zlepšily. Větší elasticita taveniny, mezifázová adheze a mechanické vlastnosti kompozitů byly v souladu se strukturou pozorovanou pomocí SEM. cs
dc.description.abstract Utilization of recycled poly(ethylene terephthalate) (PET) as a matrix for composite materials prepared by continuous compounding is challenging from the environmental as well as industrial point of view. In our work, cut basalt fibers and talc powder of various compositions were used and their reinforcing effect on recycled PET was tested by rheology (Advanced Rheometric Expansion System), differential scanning calorimetry, and tensile experiments. The quality of filler dispersion in recycled PET matrix was investigated by scanning electron microscopy (SEM) and melt rheology. Processing and utility properties of composites were enhanced as compared with those of unfilled matrix. Higher melt elasticity, interfacial adhesion, and better mechanical performance of the composites were in a good agreement with the structure observed from SEM micrographs. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000873
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507241!RIV09-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43858264
utb.identifier.scopus 2-s2.0-42449162668
utb.identifier.wok 000254412200013
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sikora, Antonín
utb.contributor.internalauthor Šimoník, Josef
utb.contributor.internalauthor Fortelný, Ivan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record