TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výzkum interakcí zpracovatelských aditiv na stabilitu toku při extruzi a koextruzi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výzkum interakcí zpracovatelských aditiv na stabilitu toku při extruzi a koextruzi cs
dc.title Investigation of PPA interactions with polymer melts in single layer extrusion and coextrusion flows en
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.contributor.author De Witte, Johan
dc.contributor.author Lavallée, Claude
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering
dc.identifier.issn 1465-8011 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 36
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 248
dc.citation.epage 253
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Maney Publishing en
dc.identifier.doi 10.1179/174328907X191468
dc.relation.uri http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/174328907X191468
dc.subject extruze cs
dc.subject koextruze cs
dc.subject meziplošné nestability cs
dc.subject sluz cs
dc.subject zpracovatelské přísady cs
dc.subject extrusion en
dc.subject coextrusion en
dc.subject interfacial instabilities en
dc.subject slip en
dc.subject processing additives en
dc.description.abstract Nedávno navržený skluzový model, založený na metodě efektivního kontinua, byl použit pro výzkum interakcí mezi zpracovatelskými přísadami a polymerními taveninou v extruzní a koextruzní technologii. Na základě tohoto přístupu bylo pohlíženo na rozhraní mezi aditivem a polymerní taveninou jako na pohybující se kontinuum mající specifické reologické vlastnosti. Bylo navrženo, že taková interakce může mít ?suspenzní charakter?. Zvláštní důraz byl kladen na porozumění vlivu zpracovatelských přísad na stabilizaci meziplošných nestabilit při koextruzním vyfukování. cs
dc.description.abstract A recently proposed new slip model based on the 'effective continuum method' has been used for the investigation of the interactions between process additives and polymer melts, in single as well as multilayer flows. In this model, the interface between the process additive and the polymer is viewed as a moving continuum having specific rheological properties. It has been suggested that such interaction may have a 'suspension' like character. Specific attention has also been paid to understanding the role of processing additives on the stabilisation of the zig zag type of interfacial instabilities in film blowing coextrusion. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000814
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505429
utb.identifier.obdid 16553016
utb.identifier.scopus 2-s2.0-35348949000
utb.identifier.wok 000250507900002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record