TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv pokrytí částic grafitu vrstvou polyanilinové báze na transport náboje v kompozitech s epoxidovou pryskyřicí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv pokrytí částic grafitu vrstvou polyanilinové báze na transport náboje v kompozitech s epoxidovou pryskyřicí cs
dc.title Effect of Coating of Graphite Particles with Polyaniline Base on Charge Transport in their Epoxy Resin Composites en
dc.contributor.author Pelíšková, Michaela
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Moučka, Robert
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.contributor.author Stejskal, Jaroslav
dc.contributor.author Omastová, Mária
dc.relation.ispartof Journal of Material Science
dc.identifier.issn 0022-2461 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 13
dc.citation.spage 4942
dc.citation.epage 4946
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s10853-006-0591-9
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/432530017862685j/
dc.subject kompozit epoxidová pryskyřice/částice grafitu cs
dc.subject částice pokryté polyanilinovou bází cs
dc.subject stejnosměrná a střídavá vodivost cs
dc.subject způsob přenosu náboje cs
dc.subject graphite particles/epoxy resin composites en
dc.subject particles coated with polyaniline base en
dc.subject DC and AC conductivity en
dc.subject character of the charge transport en
dc.description.abstract Práce zkoumá vliv pokrytí částic grafitu vrstvou polyanilinové báze na transport náboje v kompozitech s epoxidovou pryskyřicí. Na rozdíl od postupného nárustu vodivosti kompozitů epoxidové pryskyřice a čistých částic plniva v oblasti koncentrace plniva 20-52 obj.%, u kompozitů s částicemi pokrytými 10 hm.% polyanilinové báze dochází k příkrému nárustu vodivosti v oblasti koncentrace 50 obj.% plniva. Frekvenční a teplotní závislost vodivosti ukazuje, že v obou případech měl materiál s nejvyšším zkoumaným množstvím plniva (52 obj.%) ohmickou vodivost. Vodivost kompozitu s 20 hm.% polyanilinu na povrchu částic naopak narůstala v celé oblasti koncentrací pouze mírně. Výsledky dokazují, že nedokonalé pokrytí nepravidelného povrchu částic 10 hm.% polyanilinové báze umožňuje vznik vodivých cest a 20 hm.% polyanilinu na povrchu grafitové částice naopak vytváří dokonalou izolační vrstvu. cs
dc.description.abstract Investigation of the charge transport in epoxy resin composites of graphite particles coated with nonconducting polyaniline base layer is presented . In contrast with a gradual increase in DC conductivity of composites in the range 20-52 vol. % of pure graphite particles, a steep rise in conductivity, in composites of graphite coated with 10 % of polyaniline at particle concentration 50 vol. % appeared. The frequency and temperature dependences indicate that in both cases at maximum loading (52 vol. %), the material had ohmic conductivity. In contrast, the conductivity of composites of particles with 20 % of polyaniline, in the whole range of particle concentration, only slightly increased. These findings suggest that in case of 10 % polyanilie coating, due to irregular surface structure, a certain amount of uncoated parts is present which enables formation of conducting contacts with ohmic conductivity in the percolation area. The 20 % of polyaniline coating forms a perfect non-conducting layer. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000785
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505365
utb.identifier.obdid 16053369
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34547261109
utb.identifier.wok 000247814800030
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pelíšková, Michaela
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Moučka, Robert
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Quadrat, Otakar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record