TBU Publications
Repository of TBU Publications

Fyzikální vlastnosti kapalin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Fyzikální vlastnosti kapalin cs
dc.title Physicalische Eigenschaften von Flussigkeiten de
dc.title Physical Properties of Fluids en
dc.contributor.author Vašina, Martin
dc.relation.ispartof Jemná mechanika a optika
dc.identifier.issn 0447-6441 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2004
utb.relation.volume 49
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 292
dc.citation.epage 296
dc.type article
dc.language.iso de
dc.publisher Fyzikální ústav Akademie věd České republiky (FZÚ) cs
dc.subject kapalina cs
dc.subject proudění kapalin cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject objemová stlačitelnost cs
dc.subject měrné teplo cs
dc.subject smykové napětí. kapalina cs
dc.subject proudění kapalin cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject objemová stlačitelnost cs
dc.subject měrné teplo cs
dc.subject smykové napětí. Kapalina cs
dc.subject proudění kapalin cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject objemová stlačitelnost cs
dc.subject měrné teplo cs
dc.subject smykové napětí cs
dc.subject Fluid en
dc.subject fluid flow en
dc.subject viscosity en
dc.subject volume compressibility en
dc.subject specific heat en
dc.subject shear stress en
dc.description.abstract Dieser Beitrag beschäftigt sich mit physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten. Flüssigkeiten erfüllen eine wichtige Aufgabe in vielen Zweigen - in Maschinenbau, Energetik, Mess- und Regelsystemen, Produktion von Kunststoffen usw. Es gibt verschiedene Arten von Flüssigkeiten. Jede Flüssigkeit eignet sich für bestimmte Nutzungen. Deshalb ist es nötig, physikalische Eigenschaften von Flüssigkeiten zu kennen. Aufgrund von diesen Eigenschaften ist es möglich, eine geeignete Flüssigkeit für eine konkrete Benutzung auszuwählen. Zum Schluss dieses Beitrages sind bestimmte physikalische Eigenschaften von verschiedenen Flüssigkeiten vergliechen. de
dc.description.abstract Tento příspěvek se zabývá fyzikálními vlastnostmi kapalin. Kapalinyplní důležité funkce v mnoha oblastech, např. v inženýrství, energetice, měření a regulaci, ve výrobě plastů aj. Existuje mnoho druhů kapalin. Každá kapalina je vhodná pro specifické použití. Proto je třeba znát fyzikální vlastnosti kapalin. Na základě těchto vlastností lze vybrat vhodnou kapalinu pro konkrétní použití. Na závěr tohoto příspěvku jsou porovnány určité fyzikální vlastnosti některých druhů kapalin. cs
dc.description.abstract This paper deals with the physical properties of fluids. Fluids have important functions in many areas, for example in engineering, energetics, measurement and control, plastic production etc. There are different kinds of fluids. Every fluid is suited for specific applications. Therefore it is necessary to know the physical properties of fluids. On the basis of these properties, it is possible to select a suitable fluid for concrete use. In conclusion of the paper, there are confronted certain physical properties of some kinds of fluids. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000388
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502731!RIV/2005/MSM/281105/N
utb.identifier.obdid 12052605
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Vašina, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record