TBU Publications
Repository of TBU Publications

National and International Finacial Reporting Rules: Trstiny the Comparability of Czech Reporting from the SMEs Perspective

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title National and International Finacial Reporting Rules: Trstiny the Comparability of Czech Reporting from the SMEs Perspective en
dc.contributor.author Strouhal, Jiří
dc.contributor.author Müllerová, Libuše
dc.contributor.author Cardová, Zdeňka
dc.contributor.author Paseková, Marie
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Business and Economics
dc.identifier.issn 1109-9526 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 6
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 620
dc.citation.epage 629
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), WSEAS Press (GR) en
dc.relation.uri http://www.worldses.org/journals/economics/economics-2009.htm
dc.subject finanční výkaznictví cs
dc.subject IFRS cs
dc.subject Investoři cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject test kompatibility cs
dc.subject srovnávací analýza cs
dc.subject MSP cs
dc.subject Financial Reporting en
dc.subject IFRS en
dc.subject Investors en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Compatibility Tests en
dc.subject Comparative Analysis en
dc.subject SMEs en
dc.description.abstract Pod vlivem ekonomického rozkvětu existuje ze strany investorů silný tlak na vykazování účetních položek pomocí koncepce reálné hodnoty. Období finanční krize může vznést otázku oživení konzervativního pojetí finančních výkazů, např. historická cena a uplatňování principu opatrnosti. Koncepční řešení otázky oceňování nemusí vyjít ze současné ekonomické situace a není možné změnit tento pojem pokaždé, i když ekonomické podmínky mají tendenci ke změně. Nesystematické změny ocenění pojetí může vést k nestabilitě ekonomického systému. Tento článek předkládá srovnávací analýzu vykazování podle národních norem České republiky a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky (MSP). Výsledky ukazují významnou nekompatibilitu vykazování podle obou předpisů. cs
dc.description.abstract There is a strong pressure from investors to report accounting items using fair value concept upon economic boom. The financial crisis period may raise an issue of revival of conservative concepts in financial reporting, e.g. historical costs measurement and application of prudence principle. Conceptual solution of valuation issues need not to come out from current economic situation and it is impossible to change this concept every time when economic conditions tend to change. Unsystematically changes of valuation concepts may conduce to instability of economic system. This paper performs a comparative analysis of reporting under national standards of Czech Republic and International Financial Reporting Standards with the special focus on small-and-medium sized enterprises (SMEs). The results show significant compatibility of reporting under both regulations. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000175
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508708!RIV10-GA0-28120___
utb.identifier.obdid 43861888
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77949689131
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Strouhal, Jiří
utb.contributor.internalauthor Paseková, Marie
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International