TBU Publications
Repository of TBU Publications

Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik cs
dc.contributor.author Gavora, Peter
dc.relation.ispartof Pedagogická orientace
dc.identifier.issn 1805-9511 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.issn 1211-4669 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2018-04-30
utb.relation.volume 28
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 25
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita
dc.identifier.doi 10.5817/pedor2018-1-25
dc.relation.uri https://journals.muni.cz/pedor/article/view/9161
dc.relation.uri https://journals.muni.cz/pedor/article/download/9161/pdf
dc.description.abstract Tato empirická studie popisuje situaci čtení dětem v rodině. Cílem bylo zjistit důvody, proč rodiče dětem čtou, frekvenční parametry čtení a čtenářských praktik rodičů a dětí. Výzkumný soubor tvořilo 240 respondentů – rodičů, jejichž děti navštěvovaly mateřskou školu. Výzkumným nástrojem byl dotazník s 52 položkami agregovanými do 17 proměnných. Zjištěné základní parametry čtení dětem jsou vesměs příznivé. Většina zkoumaných rodičů čte dětem frekventovaně, dostatečně dlouho a číst začala v průměru před druhým rokem věku dítěte. Děti ve velké většině zkoumaných rodin vlastnily 30 nebo více knih. Byly zjištěny silné rozvojové a emocionální důvody pro dítě. Rodiče při čtení facilitují porozumění, podporují uvažování o postavách příběhu a stimulují dítě k vlastní naraci obsahu. Slabší je podpora pregramotných činností, tedy aktivit s písmeny, slovy a čísly. Specifický aspekt této studie spočíval v nahlížení na dítě z hlediska aktérství, tedy dítětem iniciovaného a realizovaného konání. Děti z tohoto výzkumného souboru projevovaly o čtení dosti velký zájem, v dyádě čtení se chovaly proaktivně, produkovaly vlastní verze příběhů a své rodiče při čtení monitorovaly. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008188
utb.source j-crossref
dc.date.accessioned 2018-08-30T13:31:29Z
dc.date.available 2018-08-30T13:31:29Z
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Gavora, Peter
utb.fulltext.affiliation Peter Gavora Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky Autor prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín, e-mail: gavora.p@gmail.com
utb.fulltext.dates Redakci zasláno 11. 10. 2017 upravená verze obdržena 8. 1. 2018 k uveřejnění přijato 18. 1. 2018
utb.fulltext.references Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1–26. Bandura, A. (2006). Toward a psychology of human agency. Perspectives on Psychological Science, 1(2), 164–180. Boudreau, D. (2015). Use of parent questionnaire in emergent and early literacy assessment of preschool children. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36(1), 33–47. Clay, M. (2000). Concepts about print. Auckland: Heinemann. Deckner, D. F., Adamson, L. B., & Bakeman, R. (2006). Child and maternal contributions to shared reading: Effects on language and literacy development. Applied Developmental Psychology, 27(1), 31–41. De Jong, P. F., & Leseman, P. P. M. (2001). Lasting effects of home literacy on reading achievement in school. Journal of School Psychology, 39(5), 389–414. Doležalová, J. (2005). Funkční gramotnost – proměny a faktory gramotnosti ve vztazích a souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus. Duursma, E. (2014a). The effects of fathers’ and mothers’ reading to their children on language outcomes of children participating in early Head Start in the United States. Fathering, 12(3), 283–302. Duursma, E. (2014b). Parental bookreading practices among families in the Netherlands. Journal of Early Childhood Literacy, 14(4), 435–458 ENIGMA (2017). Anketa Kto vo vašej rodine číta deťom knižky? Nitra: ENIGMA. Fasnerová, M. (2014). Celé Česko čte dětem. Výzkumná zpráva projektu. Olomouc: Pedagogická fakulta UP. Gabal, I., & Václavíková Helšusová, L. (2003). Jak čtou české děti? Analýza výsledků sociologického výzkumu. Praha: Gabal Analysis & Consulting. Dostupné z http://www.adam.cz/dokumenty/2006/jak-ctou-ceske-deti.pdf Gavora, P. (2016). Preschool children in book-reading situations with parents. The perspective of personal agency theory. Studia Paedagogica, 21(4), 99–116. Hammer, C. S., Rodriguez, B. L., Lawrence, F. R., & Miccio, A. W. (2007). Puerto Rican mothers’ beliefs and home literacy practices. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 38(3), 216–224. Hindman, A. H., & Morrison, F. J. (2012). Differential contribution of three parenting dimensions to preschool literacy and social skills in a middle-income sample. Merrill-Palmer Quarterly, 58(2), 191–223. James, A. (1996). Childhood identities. Edinburgh: Edinburgh University Press. James, A., & Prout, A. (Eds.) (1990). Constructing and reconstructing childhood. Contemporary issues in the sociological study of childhood. London: Falmer. Jarret, R. L., Hamilton, M.-B., & Coba-Rodrigues, S. (2015). „So we would all help pitch in.“ The family literacy practices of low income African American mothers of preschoolers. Journal of Communication Disorders, 57, 81–93. Justice, L. M., & Pullen, P. C. (2003). Promising interventions for promoting emergent literacy skills: Three evidence-based approaches. Topics in Early Childhood Special Education, 23(3), 99–113. Karras, J., & Braungart-Rieker, J. (2005). Effects of shared parent-infant book reading on early language acquisition. Applied Developmental Psychology, 26(2), 133–148. Korat, O., Ron., R., & Klein, P. (2008). Cognitive mediation and emotional support of fathers and mothers to their children during shared book-reading in two different SES groups. Journal of Cognitive Education and Psychology, 7(2), 223–247. Kropáčková, J., Wildová, R., & Kucharská, A. (2014). Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 24(4), 488–509. Kucharská, A. (2014). Riziko dyslexie. Pregramotnostní dovednosti a schopnosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze. Landry, S. H., & Smith, K. E. (2006). The in luence of parenting on emerging literacy skills. In D. K. Dickinson & S. B. Neuman (Eds.), Handbook of early literacy research (s. 135–148). New York: The Guilford Press. Lee, N. (1998). Towards immature sociology. The Sociological Review, 46(3), 458–482. Lonigan, C. J. (2004). Emergent literacy skills and family literacy. In B. H. Wasik (Ed.), Handbook of family literacy (s. 43–82). Mahwah: Lawrence Erlbaum. Mayall, B. (2010). Towards a sociology for childhood. Maidenhead: Open University Press. Melissa-Halikiopoulou, C., & Natsiopolou, T. (2008). Mothers reading children’s books to preschoolers. A Greek study. International Journal of Caring Sciences, 1(2), 74–78. Meng, C. (2016). Joint book reading and receptive vocabulary: A parallel process model. Infant and Child Development, 25(1), 84–94. Neuman, S. B. (1996). Children engaging in storybook reading: The influence of access to print resources, opportunity, and parental interaction. Early Childhood Research Quarterly, 11(4), 495–513. Niklas, F., Cohrssen, C., Tayler, C., & Schneider, W. (2016a). Erstes Vorlesen: Der Früher Vogel fängt den Wurm. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 30(1), 35–44. Niklas, F., Cohrssen, C., & Tayler, C. (2016b). The sooner, the better: Early reading to children. SAGE Open I-II. NÚV. (2014). Stále méně dětí baví čtení. Dostupné z http://www.nuv.cz/publikace/stale-menedeti-bavi-cteni?highlightWords=gramotnost Roberts, J., Jurgens, J., & Burchinal, M. (2005). The role of home literacy practices in preschool children’s language and emergency skills. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48(2), 345–359. Russ, S., Perez, V., Garro, N., Klass, P., Kuo, A. A., Gershun, M., ... Zuckerman, B. (2007). Reading across the nation: A chartbook. Boston: Reach Out and Read National Center. Sènèchal, M., & LeFevre, J. (2003). Parental involvement in the development of children’s reading skills: A five year longitudinal study. Child Development, 73(2), 445–460. Sènèchal, M. (2006). Testing the home literacy model: Parent involvement in kindergarten is differentially related to Grade 4 reading comprehension, fluency, spelling, and reading for pleasure. Scientific Studies of Reading, 10(1), 59–87. Silinskas, G., Lerkkanen, M.-K., Tolvanen, A., Niemi, P., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J.-E. (2012). The frequency of parents’ reading-related activities at home and children’s reading skills during kindergarten and grade 1. Journal of Applied Developmental Psychology, 33(6), 302–310. Sim, S., & Berthelsen, D. (2014). Shared book reading with small children: Evidence-based practice. Australasian Journal of Early Childhood, 39(1), 50–55. STEMMARK. (2015). Čtení dětem. Závěrečná zpráva. Praha: STEMMARK. Dostupné z http://docplayer.cz/16567545-Cteni-detem-zaverecna-zprava-brezen-2015.html TNS Slovakia. (2015). Čítame deťom? Výsledky prieskumu o čítaní kníh s deťmi vo veku 2–8 rokov. Dostupné z http://www.tns-global.sk/sites/default/files/files/report_citanie_knih.pdf Uprichard, E. (2008). Children as “being and becomings”: Children, childhood and temporality. Children and Society, 22(4), 303–313. Vandermaas-Peeler, M., Sassine, B., Price, C., & Brilhart, C. (2011). Mother’s and father’s guidance behaviours during storybook reading. Journal of Early Childhood Literacy, 12(4), 415–442. Wildová, R., & Křivánek, Z. (2009). Základy gramotnosti (počáteční čtenářská gramotnost). In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 230–234). Praha: Portál.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International