TBU Publications
Repository of TBU Publications

The role of social advertising in continuity with the system of values of adolescent youth

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title The role of social advertising in continuity with the system of values of adolescent youth en
dc.contributor.author Göttlichová, Marcela
dc.relation.ispartof Turkish Online Journal of Educational Technology
dc.identifier.issn 2146-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 2017
utb.relation.issue December Special Issue INTE
dc.citation.spage 596
dc.citation.epage 603
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Sakarya University
dc.subject Adolescent youth en
dc.subject Authority of family and school en
dc.subject Consumer behavior en
dc.subject Social advertising en
dc.subject System of values en
dc.description.abstract One of the most complex and most demanding life stages, speaking about the attitude and coping, is the adolescent age. In each stage, the adolescent youth is a bit different and copes with different troubles with themselves, as well as with the inclusion within the society, the characteristic feature of which becomes not only weakening authority of family and school, of the primary socialization factors, but mainly strengthening role of the media, or the advertisement, with the omnipresent presentation of values of the modern consumer society reflecting in the growing consumerism. The aim of the study is not only to determine the preference of values of today’s adolescents, specifically in their teenage years, but to discover what the role of advertising messages is in the particular stage of life, and especially what the impact of social advertising is. © The Turkish Online Journal of Educational Technology. en
utb.faculty Faculty of Multimedia Communications
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007853
utb.identifier.obdid 43877607
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85044709794
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-04-23T15:01:48Z
dc.date.available 2018-04-23T15:01:48Z
utb.contributor.internalauthor Göttlichová, Marcela
utb.fulltext.affiliation PaedDr. Marcela GÖTTLICHOVÁ Faculty of Multimedia Communications Tomas Bata University in Zlin Czech Republic gottlichova@utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Ball-Rokeach, S. J., DeFleur, M. L. (1976). A Dependency Model of Mass-Media Effects. Communication Research. Vol. 3, Issue 1, Pp. 3-21. Ball-Rokeach, S., DeFleur, M. (1996). Teorie masové komunikace. 1.vyd. Praha: Karolinum. Bauman, Z. (2002). Úvahy o POSTMODERNÍ době. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Čáp, J., Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele. Praha: Portál. Erikson, E. H. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny. Psychologie P; sv. 11. Fromm, E. (1994). Mít nebo být?. To Have or to Be? Praha: Naše vojsko, Kapitola Nový člověk a nová společnost, pp. 104-155. Göttlichová, M. (2005). Masová média a sociální reklama. In: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník textů z mezinárodní vědecké konference, Ostrava 13. - 15. 9. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. Göttlichová, M. (2016). THE MEDIA AND SCHOOL – A TEAMMATE OR AN OPPONENT?, Proceedings Book, Vol. 5, ISSN: 2146-7358, p. 572, pp. 133-140, ISSN: 2146-7358, Harantová, L. (2014). Vnímání sociální reklamy VŠ studenty. Zlín: VeRBuM. Přikrylová, J., Jahodová, H. (2010). Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing a.s. Kohák, E. (2004). Svoboda, svědomí, soužití. Praha: SLON (SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ). Langmeier, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a.s. Lipovetský, G. (2003). Éra prázdnoty: Úvahy o současném individualism. Praha: Prostor. Macek, P. (2003). Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál. Pelsmacker, P. D., Geuenes, M., Bergh, J. (2003). Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing a.s. Petrusek, M. (2007). Společnost pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Piaget, J. C., Inhereldová, B. (2001) Psychologie dítěte. Praha: Portál. Ricoeur, P. (2000). Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita = Fragile identite: respect de l'autre et identite culturelle. 1. vydání. Třebenice: Mlýn. S. 49, ISBN 80-90229-69-7. Přednáška přednesena dne 5. 10. 2000 ve Velké aule Karolina v Praze. Souběžný francouzský text. Sak, P., Saková, K. (2004). Mládež na křižovatce. Svoboda Servis. Šeďová, K. (2007). Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido. Vágnerová, M. (2008). Vývojová psychologie - dětství a dospívání. Praha: Karolinum. Vysekalová, J., Mikeš, J. (2007). Reklama: jak dělat reklamu. 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada. Vysekalová, J. et al. (2012). Psychologie reklamy. 4. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Grada. Žaloudíková, I. Změny v psychice a chování u dospívajících ve věku 11-15 let. (2013). Duha, roč. 27, č. 1. Moravská zemská knihovna.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.scopus.affiliation Faculty of Multimedia Communications, Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record