TBU Publications
Repository of TBU Publications

Spatial risk analysis in the town of Kyjov

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Spatial risk analysis in the town of Kyjov en
dc.contributor.author Rak, Jakub
dc.contributor.author Džermanský, Martin
dc.contributor.author Vaněk, Jan
dc.contributor.author Mička, Jan
dc.contributor.author Musil, Miroslav
dc.contributor.author Mika, Otakar Jiří
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Environment and Development
dc.identifier.issn 1790-5079 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 13
dc.citation.spage 514
dc.citation.epage 523
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Scientific and Engineering Academy and Society
dc.relation.uri http://wseas.org/wseas/cms.action?id=15004
dc.subject Crisis management en
dc.subject Geographic information system en
dc.subject Information support en
dc.subject Risk analyses en
dc.subject Risk assessment en
dc.subject Risk mapping en
dc.description.abstract This article deals with the issues of risk mapping using the geographic information system. These issues are described employing a case study conducted in the town of Kyjov. The case study is focused on the principle of risk mapping, which consists of the creation of a vulnerability map, threat map and the resulting risk map. The paper demonstrates the use of spatial risk mapping method for the risk analysis. The case study presented in this article justifies the hypothesis of the suitability of the GIS for the purposes of risk mapping. In addition, the case study carried out in Kyjov maps individual types of vulnerability, in other words the major assets in the territory. Furthermore, the article deals with mapping the threats in this town. On the basis of obtained data and the maps of vulnerability and threats the case study also presents the creation of the resulting risk map. Generally, the article verifies the hypothesis of using the risk mapping method for the needs of risk analysis in municipalities. © 2017, World Scientific and Engineering Academy and Society. All rights reserved. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007707
utb.identifier.obdid 43877839
utb.identifier.scopus 2-s2.0-85040021098
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2018-02-26T10:19:59Z
dc.date.available 2018-02-26T10:19:59Z
dc.description.sponsorship IGA/FLKR/2017/003, UTB, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Rak, Jakub
utb.contributor.internalauthor Džermanský, Martin
utb.contributor.internalauthor Vaněk, Jan
utb.contributor.internalauthor Mička, Jan
utb.contributor.internalauthor Musil, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Mika, Otakar Jiří
utb.fulltext.affiliation J. RAK, M. DZERMANSKY, J. VANEK, J. MICKA, M. MUSIL, O. MIKA Faculty of Logistics and Crisis Management Tomas Bata University in Zlín nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, CZECH REPUBLIC jrak@utb.cz, dzermansky@utb.cz, j3vanek@utb.cz, jmicka@utb.cz, m_musil@utb.cz, mika@utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] Hasiči města Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://hasicikyjov.webnode.cz/o-nas/ [2] Zpráva o činnosti 2015: Nemocnice Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.nemkyj.cz/file/8573/zprava_o_cinnosti_2015_nemocnice_kyjov.pdf [3] Charakteristika nemocnice [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.nemkyj.cz/charakteristika-nemocnice [4] Městská policie Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://mp.mestokyjov.cz/O-nas/index.html [5] Obvodní odělení Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-kyjov-179187.aspx [6] Organizační struktura úřadu: Město Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.mestokyjov.cz/organizacni-struktura -uradu/os-1042/p1=2635 [7] Zabezpečení evakuace, dočasného ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.edpp.cz/kyj_zabezpeceni-evakuace-docasneho-ubytovani-a-stravovani-evakuovanych-obcanu-a-jejich-navrat/ [8] Zprávy o činnosti a hospodaření: Dům kultury [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostup-né z: http://www.dum-kultury-kyjov.cz/dokumenty/ [9] Centrum služeb pro seniory Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.centrumproseniorykyjov.cz/ [10] Koupaliště Kyjov: Město Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.mestokyjov.cz/ koupaliste-kyjov/ds-1120 [11] Šroubárná Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.sroubk.cz/cs/sroubarna-kyjov-vyrobce-zeleznice-prazcove-srouby-matice-vykovky-fosfatovani-povrchove-upravy/ [12] Kyjovský pivovar [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.slovacko.cz/sluzba/9519/ [13] Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost: Český hydrometeorologický ústav [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/verejnost_povoden_definice.html#priklad [14] Požár: Wikipedia [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://cs. wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r [15] Hoření látek se vzduchem [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.komenskeho 66.cz/materialy/chemie/WEBCHEMIE9/horeni.html [16] Nebezpečné látky: Učební texty VŠB-TU Ostrava [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.hzsmsk.cz/sklad/kraoo/cerven06.pdf [17] Havárie s únikem nebezpečných látek - základní informace [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.zachranny-kruh.cz/window.php?art=147357 [18] Dopravní nehoda: Wikipedia [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_nehoda [19] Eroze půdy [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=eroze_pudy&site=puda [20] Eroze: Wikipedia [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eroze [21] Historické povodně [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.edpp.cz/kyj_historicke-povodne/ [22] JOHN, Radek. MALÝ ČESKÝ ČERNOBYL? Koktejl [online]. 1994, (1) [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7376:maly-esky-ernobyl-sp-634390438&catid=1516:1994-01&Itemid=148 [23] DETAIL události č. 52 hlášené dne 15.6.2012: Monitoring eroze zemědělské půdy [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/udalost_detail.php?gid=52 [24] Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://krizport.firebrno.cz/ohrozeni/prehled-moznych-zdroju-mimoradnych-udalosti-na-uzemi-orp-9 [25] VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://ifirmy.cz/firma/000919-vetropack-moravia-glass-akciova-spolecnost [26] Šroubárna Kyjov [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.sroubamatka.cz/cs/seznamy-firem/sroubarna-kyjov.html [27] Tlakové nádoby, doprava a dodávky [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.ghcinvest.cz/cz/uprava-procesni-a-pitne-vody/chlor/tlakove-nadoby-doprava-adodavky/c2677 [28] Chlór [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://arnika.org/chlor [29] Plynarenství v ČR - dodávka plynu a základní statisiky [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://oenergetice.cz/technologie/plynarenstvi/plynarenstvi-v-cr-dodavka-plynu-zakladni-statistiky/ [30] POSTOLKA, T. Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik. Uherské Hradiště, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení. Vedoucí práce Ing. Martin Hart, Ph.D. [31] DZERMANSKY, M., VANEK. J. Semestrální práce z předmětu: Výcvik dovedností pro krizové řízení. 2016 [32] MARADA, V. Porovnání metod analýzy rizik závažných havárií. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Martin Hart, Ph.D. [33] Walls, L.,Revie, M., Bedford, T. Risk, Reliability and Safety: Innovating Theory and Practice, Proceedings of ESREL 2016, CRC Press 2016, ISBN: 978-1138029972, pp. 2915-2925. [34] Akay, A. E., Erdoan, A. GIS-based predictive models for regional-scale landslide susceptibility assessment and risk mapping along road corridors, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (conference proceeding), Copernicus GmbH, Vol.4, No.4, 2017, ISSN: 21949042, pp. 25-30. [35] Pellicani, R., Argentiero, I., Spilotro, G. Gis-Based Multi-criteria Decision Analysis for Forest Fire Risk Mapping, Geomatics, Natural Hazards and Risk, Taylor and Francis Ltd., Vol.8, No.2, 2017, ISSN: 19475705, pp. 1012-1033.
utb.fulltext.sponsorship This paper is supported by the Internal Grant Agency at Tomas Bata University in Zlín, project No. IGA/FLKR/2017/003.
utb.scopus.affiliation Faculty of Logistics and Crisis Management, Tomas Bata University in Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.projects IGA/FLKR/2017/003
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International