TBU Publications
Repository of TBU Publications

Teachers' beliefs in the Czech Republic: Review study

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Teachers' beliefs in the Czech Republic: Review study en
dc.contributor.author Kutálková, Kateřina
dc.relation.ispartof Education, Health and ICT for a Transcultural World
dc.identifier.issn 1877-0428 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017
utb.relation.volume 237
dc.citation.spage 1352
dc.citation.epage 1358
dc.event.title 7th International Conference on Intercultural Education - Education, Health and ICT - From a Transcultural Perspective (EDUHEM)
dc.event.location Almería
utb.event.state-en Spain
utb.event.state-cs Španělsko
dc.event.sdate 2016-06-15
dc.event.edate 2016-06-17
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V.
dc.identifier.doi 10.1016/j.sbspro.2017.02.224
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817302240
dc.subject overview study en
dc.subject belief en
dc.subject teacher en
dc.subject Czech Republic en
dc.description.abstract This study is part of the research project "Teachers' beliefs in the pedagogical use of children preconceptions" The author presents a comparison of studies dealing with teachers' beliefs in their pedagogical abilities, especially from the view of research carried out in the Czech Republic. The author decided to explore this topic as only little attention has been devoted to this topic in the Czech Republic so far. This study aims to identify the term "beliefs" primarily in the studies of Czech authors. The author presents her readers with an analysis of studies which have been published in journals and relevant anthologies in the period examined. The contents of the analyzed texts of carried out research focus more on related phenomena than on teachers' beliefs as such. There were no larger coordinated research projects in the Czech Republic in the period examined that would facilitate a deeper understanding of processes associated with teachers' beliefs. (C) 2017 The Authors. Published by Elsevier Ltd. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1007193
utb.identifier.obdid 43876942
utb.identifier.wok 000400858900211
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2017-09-03T21:39:58Z
dc.date.available 2017-09-03T21:39:58Z
dc.description.sponsorship grant agency IGA [IGA/FHS/2016/001]
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kutálková, Kateřina
utb.fulltext.affiliation Kateřina Kutálková* Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Humanities, Mostni 5139, 760 01, Zlin, Czech Republic * Corresponding author. E-mail address: kkutalkova@fhs.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company. Bedir, H. (2010). Teachers’ beliefs on strategies based instruction in EFL classes of young learners. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5208-5211. Beijaard, D., Meijer, P. C.& Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. in Teching and Techer Education. Elsevier Science Ltd., 20, 107-128. Burkovičová, R., Gobelová, T., & Seberová, A. (2011). Analýza profesijných činností učiteľov v Česku. In B. Kasáčová, et al., Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania (s. 231–284). Banská Bystrica: UMB. Fives, H. & Gill, M.G (2015). International handbook of research on teachers' beliefs. UK: Routledge Hartl, P & Hartlová, H (2000). Psychologický slovník.. Praha: portál. Heřmanová, V. (2004). Profesní sebepojetí učitelů. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Acta Universitatis Purkynianae. Janssesns,S.-Kelchtermans,G.(1997). Subjective theories and professional self of beginning teachers. Paper presented at the annual meeting of the American educational Research Association, Chicago. Joram, E. (2007). Clashing epistemologies: Aspiring teachers’, practicing teachers’, and professors’ beliefs about knowledge and research in education. Teaching and Teacher Education, 23(2), 123-135. Klassen, R. M., Chong, W. H., Huan, V. S., Wong, I., Kates, A., & Hannok, W. (2008). Motivation beliefs of secondary school teachers in Canada and Singapore: A mixed methods study. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1919-1934. Kohoutek, R. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: CERM, 1998. Kosová, B. (2012). Vysokoškolské vzdělávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektivy. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Korthagen, F. A. J. (1992). Techniques for stimulating reflection in teacher education seminars. Teaching and Teacher Education, 3, 265–274 Lukášová-Kantorková, H. Učitelská profese v primárním vzdělávání a pedagogická příprava učitelů. Ostrava : PedF OU, 2003. Mareš, Jirí, Ouhrabka, Miroslav(1996). Žákovo pojetí uciva. Pedagogika.. Mtika, P., & Gates, P. (2010). Developing learner-centred education among secondary trainee teachers in Malawi: The dilemma of appropriation and application. International Journal of Educational Development, 30(4), 396-404. Nezvalová, D. (1995). Některé trendy v přípravě učitelů základních a středních škol. Pedagogika, 45(1), 30–37 Pajares, M. F. (1992). Teachers‘ beliefs and educational research: cleaning up a mensy construct.Review of Educational Research, 62(3), 307-333. Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, FHS. Pravdová, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Pedagogika v teorii a praxi. Pollard, A. (2001). Reflective teaching. London: Cassel. Průcha, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2005. Rimm-Kaufman, S. E., Storm, M. D., Sawyer, B. E., Pianta, R. C., & Laparo, K. M. (2006).The Teacher Belief Q-Sort: A measure of teachers’ priorities in relation to disciplinary practices, teaching practices, and beliefs about children. Journal of School Psychology,44(2), 141-165. Rokeach, M.(1968). Beliefs attitudes and values: a theory of organization and change. San Francisco: Jossey-Bass publishers. Rybičková (2009). Postoje studentů a učitelů k učitelské profesi. Brno, Masarykova univerzita Sang, G., Valcke, M., Van Braak, J., & Tondeur, J. (2009). Investigating teachers‘ educational beliefs in Chinese primary schools: socioeconomic and geographical perspectives. Asia- -Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 363-377. Svatoš, T. Studentské představy, prožívání a hodnocení učitelské profesionalizace. Pedagogika, 47, 1997, č. 2, s. 150-162. Stuchlíková, I. (2005). Implicitní znalosti a intuitivní pojetí v pedagogické praxi. In V. Švec (Ed.), Od implicitních teorií výuky k implicitním teoretickým znalostem. Brno: Paido. Straková, J., Spilková, V., Friedleandaerová, H., Hanzák, T., & Simonová, J. (2013, v tisku). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele in Pedagogika, roč. 64, č. Šmelová, E., & Nelešovská, A. (2009). Učitel mateřské školy v relexi současných proměn. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Švec, V. (1999). Trendy výzkumu učitelského vzdělávání. In T. Svatoš (Ed.), Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové: ČAPV a Pedagogická fakulta. Tomková, A., Chvál, M., & Hejlová, H. (2010). Pedagogický a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů pro primární školu. Pedagogika, 60(3-4), 314-325. Talis (2012). Results: An International Perspective on Teaching and Learning. Paris: OECD. Urbánek, P. (2003). Postoje budoucích český učitelů k vykonávání své profese. In Biodromálné, premeny učiteľa učiteľ v premenách času. Prešov: FF PU.s. 197206. Valli, L. (1997). Listening to other voices: A description of teacher education in the United States. Peabody Journal of Education, 72(1), 67-88 Wiegerová, A. a kol. (2012). Self efficacy v edukačnych suvislostiach. SPN- Mladé léta, Wiegerová, A., Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, roč. 24, č. 4, s. 510-534. Warfield, J., Wood, T., & Lehman, J. D. (2005). Autonomy, beliefs and the learning of elementary mathematics teachers. Teaching and Teacher Education, 21(4), 439-456.
utb.fulltext.sponsorship This paper was written with the support of the grant agency IGA, number: IGA/FHS/2016/001.
utb.wos.affiliation [Kutalkova, Katerina] Tomas Bata Univ Zlin, Fac Humanities, Mostni 5139, Zlin 76001, Czech Republic
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International