TBU Publications
Repository of TBU Publications

Onkologicky nemocný diabetik v paliativní hospicové péči

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Onkologicky nemocný diabetik v paliativní hospicové péči cs
dc.title Diabetic cancer patients in palliative hospice care en
dc.contributor.author Kala, Miroslav
dc.contributor.author Loyková, Kateřina
dc.relation.ispartof Praktický Lékař
dc.identifier.issn 0032-6739 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2016
utb.relation.volume 96
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 235
dc.citation.epage 237
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)
dc.relation.uri http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek/onkologicky-nemocny-diabetik-v-paliativni-hospicove-peci-59283
dc.subject diabetes cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospic cs
dc.subject terminální stádium cs
dc.subject Diabetes en
dc.subject End of life en
dc.subject Hospice en
dc.subject Palliative care en
dc.subject Terminal stages en
dc.description.abstract Vzhledem k nárůstu počtu diabetiků se lze stále častěji setkat s nemocnými v terminálních stadiích závažných onemocnění, kteří bývají léčeni perorálními antidiabetiky anebo inzulinem. Je podán přehled současných názorů na vedení léčby diabetiků v paliativní péči. V důsledku zhoršeného stavu výživy a kachektizace je nezbytné zavčas snížit či vysadit perorální antidiabetika anebo snížit či dokonce úplně vysadit dávky podávaného inzulinu a netrvat na optimální kompenzaci diabetu. Cílem léčení diabetu v pokročilých stadiích prognosticky infaustních chorob již není prevence pozdních komplikací diabetu, ale zamezení rozvoje hypoglykemických stavů a klinicky manifestní hyperglykemie. cs
dc.description.abstract As a result of growth in the number of diabetics, there are increasingly frequent cases of patients in terminal stages of severe illnesses who are being treated with oral antidiabetic agents or insulin. An overview of current opinions on managing the treatment of diabetics in palliative care is given. As a result of a deteriorated nutritional situation and cachexia, it is essential to reduce or discontinue oral antidiabetic agents, or reduce or completely discontinue insulin doses, and not insist on optimal diabetes control. The objective of treating diabetes in advanced stages of incurable diseases is no longer to prevent later diabetes complications, but rather to prevent the development of hypoglycaemia and overt hyperglycaemia. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006825
utb.identifier.obdid 43875415
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84991584991
utb.identifier.coden PRLEA
utb.source j-scopus
dc.date.accessioned 2017-02-28T15:11:30Z
dc.date.available 2017-02-28T15:11:30Z
utb.contributor.internalauthor Kala, Miroslav
utb.fulltext.affiliation KALA M1,2, LOYKOVÁ K.3 1 Ústav zdravotnických věd, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ředitelka: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D. 2 Hospic na Svatém K opečku, Olomouc Vedoucí lékař: doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. 3 III. interní klinika, Fakultní nemocnice Olomouc Přednosta: prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. ADRESA PRO KORESPONDENCI: doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc. Hospic na Svatém Kopečku Sadové nám. 24, 772 00 Olomouc - Sv. Kopeček e-mail: drkala@centrum.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references 1. Dionisio R, Giardini A, De Cata P, et al. Diabetes management in end of life: A preliminary report stemming from clinical experience. Am J Hosp Palliat Care 2015; 32: 588-593. 2. Ford-Dunn S, Smith A, Quin J. Management of diabetes during the last days of life: attitudes of consultant diabetologists and consultant palliative care physicians in the UK. Palliative Medicine 2006; 20:197-203. 3. Jacob P, Chowdhury TA. Management of diabetes in patients with cancer. Q J Med 2015; 108: 443-448. 4. Kabelka L, Sláma O. Poruchy metabolismu glukózy u pokročile a terminálně nemocných. In: Sláma O, Kabelka L, Vorlíček J, a kol. Paliativní medicí­ na pro praxi. Praha: Galén 2007. 5. King EJ, Haboubi H, Evans D, et al. The management of diabetes in terminal illness related to cancer. Q J Med 2012; 105: 3-9. 6. Kondo S, Kondo M, Kondo A. Glycemia control using A1C level in terminal cancer patients with preexisting type 2 diabetes. J Palliat Med 2013; 16: 790-793. 7. McCoubrie R, Jeffrey D, Paton C, Dawes L. Managing diabetes mellitus in patients with advanced cancer: a case note audit and guidelines. Eur J Cancer Care 2005; 14: 244-248. 8. Munshi MN, Florez H, Huang ES, et al. Management of diabetes in long term-care and skilled nursing facilities: A position statement of the American diabetes association. Diabetes Care 2016; 39: 308-318. 9. Poulson J. The management of diabetes in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage 1997; 13:339-346. 10. Rowles S, Kilvert A, Sinclair A. ABCD position statement on diabetes and end of life care. Pract Diab Int 2011; 28: 26-27. 11. Sláma O, Vorlíček J. Základní principy paliativní péče. In: Sláma O, Kabelka L, Vorlíček J, a kol. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén 2007. 12. Warren RE, Deary I J, Frier BM. The symptoms of hyperglycaemia in people with insulin treated diabetes: classification using principal components analysis. Diabetes Metab Res Rev 2003; 19:408-414.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record