TBU Publications
Repository of TBU Publications

První zkušenosti s kolaboratívní výukou informatiky s využitím hlasovacího zařízení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title První zkušenosti s kolaboratívní výukou informatiky s využitím hlasovacího zařízení cs
dc.title First experience with collaborative Teaching of Informatics with the use of elective system en
dc.contributor.author Beták, Norbert
dc.contributor.author Ožvoldová, Miroslava
dc.relation.ispartof SCO 2011: Sharable Content Objects
dc.identifier.isbn 978-80-210-5528-5
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 111
dc.citation.epage 117
dc.event.title 7th Annual Conference on the Electronic Support of Learning
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2011-06-22
dc.event.edate 2011-06-23
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita
dc.relation.uri https://www.muni.cz/press/research/publications/942707
dc.subject IKT cs
dc.subject kolaborativní vyučování cs
dc.subject Internet cs
dc.subject hlasovací zařízení cs
dc.subject ICT en
dc.subject collaborative learning en
dc.subject Internet en
dc.subject voting systém en
dc.description.abstract Masivní nástup a rozvoj informačně - komunikačních technologií (IKT) klade požadavky na neustálé zvyšování informační gramotnosti učitelů i žáků. Je prokazatelné, že nové formy a metody vzdělávání s využíváním IKT vedou k lepší motivaci studenta pokud zajímavějšími způsobu nabývání vědomostí. Příspěvek prezentuje první zkušenosti s využíváním hlasovacího zařízení při kolaborativním učení v předmětu Informatika na Spojené škole v Nových Zámcích. Studenti na základě připravených elektronických studijních jednotek, prostřednictvím kolaborativního vyučování, zrealizovali prezentaci učiva zvolených tematických celků. Následně proběhlo praktické osvojování učiva a zadání úlohy vyžadující kolaboratíny přístup řešení. Úroveň vstupních vědomostí byla zjišťována prostřednictvím elektronických testů s využitím hlasovacího zařízení. Výsledky naznačují, že aktivita učitele vytvářet interaktivní prostředí studentům na vyučovací hodině přispěla k vytvoření příznivého klimatu ve třídě a také k nabytí lepších vědomostí interaktivní a zajímavější formou. cs
dc.description.abstract The massive start and development of information and communication technologies (ICT) requires continual digital literacy improvement of the teachers and their students and leads to new methods anf forms of education and more interesting method of acquirement of new knowledge and skills. Paper presents first experiences of using interactive response system at the collaborative learning environment in Informatics at the Secondary school in Nove Zamky. The students worked with electronic teaching aid and through collaborative learning techniques performed presentation of chosen educational materials. Consequently, the students exercised the knowledge by practical tasks and after the task requiring collaborative approach was assigned. The level of entry knowledge was measured by electronic tests by the interactive respons system. The results shows, that the activity of teacher providing interactive environment at the classroom contributing the create of beneficial teaching climate and building up better knowledge by more interesting form. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006727
utb.identifier.obdid 43866751
utb.identifier.wok 000379490300014
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2016-10-25T12:38:08Z
dc.date.available 2016-10-25T12:38:08Z
utb.contributor.internalauthor Ožvoldová, Miroslava
Find Full text

Files in this item

Show simple item record