TBU Publications
Repository of TBU Publications

Responsibility of bank management

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Responsibility of bank management en
dc.title Zodpovednosť bankovného managementu sk
dc.contributor.author Dufala, Václav
dc.contributor.author Polách, Jiří
dc.relation.ispartof Manažerská etika VII. díl
dc.identifier.isbn 978-80-86771-32-8
dc.date.issued 2009
dc.citation.spage 35
dc.citation.epage 45
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher WAMAK
dc.subject manager en
dc.subject responsibility en
dc.subject bank en
dc.subject crisis en
dc.subject investor en
dc.description.abstract Finanční instituce a hlavně banky mají ve světě velký ekonomický vliv. Být klientem velké banky ne vždy znamená výhodu. Všeobecně platí, že čím větší banka, tím je důležitější sledovat její činnost. Důvodem je především ta skutečnost, že případné těžkosti velké finanční instituce ovlivní také další subjekty a v neposlední řadě i běžného klienta. Zodpovědnost bankovního managementu je tedy mimořádně velká a v současné době se ukázala skutečnost, že někteří z manažerů světových bank a centrálních finančních institucí tuto zodpovědnost neunesli. Svědčí o tom i výška tzv. zlatých padáků stejně jako výška odměn, které si byli ochotní někteří manažeři světových bank za svoji nekvalitní práci vyplatit. cs
dc.description.abstract Financial Institutions and most banks are in the world of major economic impact. Being a client of large banks is not always an advantage. Generally, the larger the bank, it is important to monitor its activities. This is mainly the fact that the potential difficulties of a major financial institution will also affect others and last but not least, the current client. Responsibility of bank management is extremely large and currently proven by the fact that some managers of the world's central banks and financial institutions not bear this responsibility. Attested by the height of the so-called golden parachutes as well as the height of the rewards that they were willing to some managers of international banks for their poor work pay off. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006116
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/09:63508621!RIV10-MSM-28120___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:47Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:47Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 183
utb.identifier.utb-sysno 8166
utb.contributor.internalauthor Polách, Jiří
riv.obor AE
utb.fulltext.affiliation Václav Doufala, Jiří Polách E-mail: vdufala@lanco.sk E-mail: polach@fame.utb.cz
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record