TBU Publications
Repository of TBU Publications

Self-Regulated Learning as an Crucial Value of the Creative Personality

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Self-Regulated Learning as an Crucial Value of the Creative Personality en
dc.title Autoregulácia učenia ako hodnota kreatívnej osobnosti sk
dc.contributor.author Novotná, Jarmila
dc.relation.ispartof Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů
dc.identifier.isbn 978-80-7315-214-7
dc.date.issued 2010
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher Paido
dc.subject value en
dc.subject creative personality en
dc.subject self-perception en
dc.subject self-conception en
dc.subject self-regulation en
dc.subject self-regulated learning en
dc.description.abstract The aim of this chapter is to describe self-regulated learning in system of creative personality. Self-regulation of learning as a final and instrumental value of personality determines its self-actualisation. Authoress seeks possibilities to develop self-conception in accordance with actualisation tendency. In that context, she is characterizing self-regulation dimensions of learning, relying on literature of domestic and foreign provenance. Authoress does not diminish self-regulation only to area of school cognition, but sees it as poncionality towards lifelong learning, which involves a process of becoming a creative personality, self perception, motivation and desire as determinants of self knowledge. en
dc.description.abstract Ciel'om predkladanej kapitoly je charaktrizovať autoreguláciu v systéme tvorivej osobnosti. Autoregulácia učenia ako fínálna a inštrumentálna hodnota osobnosti determinuje jej sebaakturalizáciu. Autorka Hl'adá možnosti ako sebakoncepciu rozvíjať v súlade s jej aktualizačnou tendenciou. V uvedenej súvislosti charakterizuje dimenzie sebaregulácie učenia, pričom sa opiera o literatúru domácej a zahraničnej proviniencie. Sebereguláciu nezužuje iba na oblasť školského poznávania, ale vníma ju aj ako potencionalitu na ceste celoživotného vzdelávania, ktoré zahŕňa proces stávania sa tvorivou osobnosťou, poznanie seba samého, motiváciu a vol'u ako determinanty svojho poznania. sk
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006043
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/10:43866048!RIV12-GA0-28150___
utb.identifier.obdid 43866070
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:38Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:38Z
dc.description.sponsorship P(GA406/09/1240)
dc.format.extent 124
utb.identifier.utb-sysno 63099
utb.identifier.nkp 5222912
utb.contributor.internalauthor Novotná, Jarmila
riv.obor AM
utb.fulltext.affiliation Donald Davendra, Ivan Zelinka, Godfrey Onwubolu Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Applied Informatics, Nad Stranemi 4511, Zlin 76001, Czech Republic, e-mail: d a v e n d r a @ f a i . u t b . cz Tomas Bata University in Zlin, Faculty of Applied Informatics, Nad Stranemi 4511, Zlin 76001, Czech Republic and VSB-TUO, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Pomba, Czech Republic e-mail: z e l i n k a @ f a i .u t b . c z Knowledge Management & Mining, Inc., Richmond Hill, Ontario, Canada e-mail: onw ubolu_g@ dsgm .ca
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
Find Full text

Files in this item

Show simple item record