TBU Publications
Repository of TBU Publications

Integrated e-Learning at the Department of Physics PdF

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Integrated e-Learning at the Department of Physics PdF en
dc.title Integrovaný e-Learning na Katedre fyziky PdF TU sk
dc.contributor.author Ožvoldová, Miroslava
dc.relation.ispartof Učiteľ prírodných vied pre tretie tisícročie (Profil učiteľa integrovanej prírodovedy)
dc.identifier.isbn 978-80-8082-440-2
dc.date.issued 2011
dc.event.location Bratislava
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher VEDA Bratislava
dc.subject Integrated e-Learning en
dc.subject physics en
dc.subject simple pendulum en
dc.subject remote experiments en
dc.subject mechanics en
dc.description.abstract The fourth chapter presents a modern method of communicating scientific knowledge based on current use of advanced information technology. It presents a new strategy of education, Integrated e-Learning (INTE-L), which the authors have designed and implemented in teaching/learning process. The main pillar of this strategy is the use of experiments: computer aided laboratory experiments, real remote experiments and interactive simulations consider as virtual experiment, used in all forms of teacher´s activities as well as student´s. Specific examples of implementation of INTe-L strategy for education of Mechanics via using the latest didactic and ICT tools are presented: for secondary school physics via multimedia interactive INTE-L package: "Free Fall"; for university course of Mechanics via a case study: "Curvilinear motion" based on experimentation with remote experiment " Simple pendulum", freely available on http://remotelab5.truni.sk. Kinematic, dynamic and energetic analysis of the experiment is made. Article also presents the possibility of using remote experiments in the experimental determination of gravitational acceleration. en
dc.description.abstract Štvrtá kapitola predkladá moderné spôsoby sprostredkovania prírodovedných poznatkov založených na využívaní súčasnej progresívnej informačnej technológie. Prezentuje novú stratégiu vzdelávania, Integrovaný e-Learning (INTe-L), ktorú autori navrhli a realizujú vo výučbe. Nosným pilierom tejto stratégie je využívanie experimentu: laboratórneho počítačom podporovaného experimentu, reálneho vzdialeného experimentu a interaktívnych simulácii, považovaných za virtuálny experiment, vo všetkých formách výučby vyučujúcim i študentom. Konkrétne príklady implementáciu INTe-L stratégie do výučby mechaniky s využitím najmodernejších didaktických a IKT pomôcok sú prezentované pre stredoškolskú fyziku cez multimediálny interaktívny INTe-L balík: "VOĽNÝ PÁD". Vysokoškolský kurz mechaniky je prezentovaný prostredníctvom prípadovej štúdie: „KRIVOČIARY POHYB“ s využitím experimentovania so vzdialeným experimentom „Matematické kyvadlo“, voľne dostupným na http://remotelab5.truni.sk. Analýza experimentu je urobená z kinematického, dynamického i energetického hľadiska. Taktiež prezentuje možnosti využitia vzdialených experimentov pri experimentálnom určovaní tiažového zrýchlenia. sk
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006016
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866633!RIV12-GA0-28140___
utb.identifier.obdid 43866757
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:33Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:33Z
dc.description.sponsorship P(GA202/09/1206)
dc.format.extent 167
utb.identifier.nkp 5971279
utb.contributor.internalauthor Ožvoldová, Miroslava
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record