TBU Publications
Repository of TBU Publications

Rozvoj matematických dovedností u nadaných dětí předškolního věku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Rozvoj matematických dovedností u nadaných dětí předškolního věku cs
dc.title Development of mathematical skills of preschools gifted children. en
dc.contributor.author Machů, Eva
dc.relation.ispartof Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách
dc.identifier.isbn 978-80-210-6144-6
dc.date.issued 2012
dc.event.location Brno
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita
dc.subject gifted preschooler en
dc.subject manifestation of mathematical gift en
dc.subject amendments of educational content en
dc.subject modification in educational process and environment en
dc.subject enriching curriculum en
dc.subject case study of a child with mathematical gift en
dc.description.abstract Kapitola se zabývá problematikou edukace nadaných předškoláků. V úvodu je popsán současný stav problematiky, definice nadání a druhy nadání v předškolním věku, přičemž se další část zaměřuje na nadání matematické. Dále jsou nastíněny projevy matematického nadání a vzdělávací potřeby nadaných dětí předškolního věku. Hlavní část je věnována obecným i konkrétním návrhům na změnu obsahu výuky, vzdělávacího procesu a prostředí výuky v mateřských školách se zaměřením na integraci nadaného dítěte do kolektivu vrstevníků. Kapitolu uzavírá kasuistika chlapce s projevy nadaného chování v matematice. cs
dc.description.abstract The chapter deals with the education of gifted preschoolers. The introduction describes the current status of the problem, the definition of a gift and types of gift in preschool. The next part focuses on mathematical talent, describes how the mathematical gift is born and the education needs of these gifted preschoolers. The main part shows general as well as specific proposal to amend the content of teaching, learning process and learning environment in kindergartens with a focus on the integration of a gifted child with their peers. The chapter concludes with a case study of a child with mathematical gift. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005976
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43869190!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43869423
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:28Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:28Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 262
utb.identifier.utb-sysno 81244
utb.identifier.nkp 5761974
utb.contributor.internalauthor Machů, Eva
riv.obor AM
utb.fulltext.affiliation Eva Machů Ústav pedagogických věd Fakulta humanitních studií UTB nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín. E-mail: machu@fhs.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Humanities
utb.fulltext.ou Department of Pedagogical Sciences
Find Full text

Files in this item

Show simple item record