TBU Publications
Repository of TBU Publications

Informační zdroje v průmyslu komerční bezpečnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Informační zdroje v průmyslu komerční bezpečnosti cs
dc.title Information sources in the commercial security industry en
dc.contributor.author Nečesal, Luboš
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management II.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-19-4
dc.date.issued 2012
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject searching en
dc.subject commercial security industry en
dc.subject information sources en
dc.description.abstract Profesionální znalost a využívání informačních zdrojů a informačních technologií se stává jedním ze základních požadavků na středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaného pracovníka v jakékoli oblasti. O to více na pracovníky v oblasti průmyslu komerční bezpečnosti, kde jsou základy této oblasti položeny právě na informačních a dalších technologiích a na vytěžování informačních zdrojů. I zde je pod globálním tlakem kladen důraz na rychlost a efektivitu. A právě zde sehrává svoji roli profesionální znalost a využívání informačních zdrojů. Dalším důvodem pro osvojení si znalosti informačních zdrojů, jejich dělení a vyhledávání v nich je to, že tak lze omezit objevování poznatků již dávno objevených, patentování skutečností již dříve patentově chráněných, ale i provádění experimentů již dříve provedených. cs
dc.description.abstract Professional knowledge and use of information resources and information technology becomes one of the essential requirements for high-school and college-educated worker in any field. Especially workers in the commercial security industry, where the foundation was laid for the area of information and other technologies and exploitation of information resources. Here is under global pressure placed emphasis on speed and efficiency. And here plays a role professional knowledge and use of information resources. Another reason for acquiring knowledge of information sources, their classification and searching in them, is that it will limit the discovery of knowledge has long since discovered, patenting facts previously patented, and experiments have previously performed. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005949
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868789!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868972
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:26Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:26Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 387
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5465747
utb.contributor.internalauthor Nečesal, Luboš
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AF
Find Full text

Files in this item

Show simple item record