TBU Publications
Repository of TBU Publications

Relationship of the Slovak Republic for the Roma Minority in the Field of Social Services

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Relationship of the Slovak Republic for the Roma Minority in the Field of Social Services en
dc.title Vzťah Slovenskej Republiky k Rómskym Minoritám v oblasti poskytovania sociálnych služieb sk
dc.contributor.author Haburajová Ilavská, Lenka
dc.relation.ispartof Roma in Visegrad Countries: History, Culture, Social Integration, Social Work and Education
dc.identifier.isbn 978-83-62969-13-5
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 203
dc.citation.epage 211
dc.event.location Wroclaw
utb.event.state-en Poland
utb.event.state-cs Polsko
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher Foundation of Social Integration Prom
dc.subject social safety net en
dc.subject the Roma minority en
dc.subject social inclusion en
dc.subject social services en
dc.subject solidarity en
dc.subject Modernisation en
dc.description.abstract The paper focuses of social services in the Slovak Republic in force and assist in solving various social problems and conflicts. The figuring social domains in which we focus in this paper are the ,,social safety net" and ,,Solidarity", ,,social inclusion", which will prioritize the factors within the social asistance aimed with emphasis at the Roma minority. en
dc.description.abstract Príspevok se zameriava na sociálne služby ako jeden z nástrojov pomoci v riešení nepriaznivej sociálnej udalosti. Sústredime sa na sociálne služby poskytované v zmysle platnej legislatívy na území Slovenskej republiky zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Figurujúcimi doménami v sociálnej oblasti na ktoré sa zameriavame v príspevku sú "Záchranná sociálna sieť", "Solidarita", "Sociálna inklúzia", ktoré považujeme za prioritné činitele v rámci sociálnej pomoci s akcentom na rómske minority. sk
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005924
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43872700!RIV15-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43871562
utb.identifier.obdid 43873122
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:24Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:24Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 500
utb.identifier.nkp 6209229
utb.contributor.internalauthor Haburajová Ilavská, Lenka
riv.obor AO
Find Full text

Files in this item

Show simple item record